Η Εθνική Τράπεζα αναχρηματοδοτεί το Κτήμα Λαζαρίδη

Η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη συμφώνησε με την Εθνική Τράπεζα να υπογράψει σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού 8.125.000 ευρώ.

Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας δέκα ετών και θα εκδοθεί σε δύο σειρές. Η σειρά Α ποσού ευρώ 7.014.000 θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ενώ η σειρά Β του δανείου ποσού ευρώ 1.111.000 θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση ποσοστού 100% των δαπανών της επένδυσης που υποβλήθηκε προς υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016 και αφορά στον εκσυγχρονισμό γεωργικής εκμετάλλευσης αμπελώνων.

+23,65% πωλήσεις, +22% εξαγωγές στο α΄εξάμηνο 2019

Η πορεία της εταιρείας Κτήμα Λαζαρίδη το 2019 είναι εξαιρετική. Στο Α΄ εξάμηνο του 2019 οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου (συμπεριλαμβάνεται η θυγατρική εταιρεία Amalagos) ανήλθαν σε 6,38 εκατ. ευρώ έναντι 5,16 εκατ. ευρώ του
πρώτου εξαμήνου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 23,65%. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 43,02% έναντι 40,75% πέρσι και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 963 χιλ. ευρώ έναντι 816 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με πέρσι οφείλεται στην αύξηση των
πωλήσεων σε συνδυασμό με την συγκράτηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης που
παρουσίασαν αύξηση μόνο 4,49%. Μάλιστα η βελτίωση σημειώθηκε παρά το ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξάμηνου 2019 είναι επιβαρυμένα κατά 231 χιλ. ευρώ λόγω της πυρκαγιάς.

Οι εξαγωγές το α΄εξάμηνο του 2019 αυξήθηκαν 22% και ανήλθαν σε 1,77 εκατ. ευρώ έναντι 1,455 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σχετικά με την πυρκαγιά

Στις 17 Απριλίου 2019 εκδηλώθηκε πυρκαγιά και προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές ζημίες σε τμήμα αποθήκης της εταιρείας στην Καλή Βρύση Δράμας και σε γεωργικά οχήματα. Το συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο των καταστραμμένων παγίων, το οποίο πέρασε ως ζημία στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019, ανέρχεται στο ποσό περίπου των 276 χιλιάδων. Το ίδιο διάστημα ο Όμιλος εισέπραξε ποσό περίπου 165 χιλιάδες ευρώ που αφορά μέρος της ασφαλιστικής αποζημίωσης, βάση των ασφαλιστήριων συμβολαίων πυρός που έχει συνάψει ο Όμιλος.