Οι όροι και οι παγίδες του προγράμματος των 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεις εργασίας

Από την 1η Οκτωβρίου τρέχει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος για τις επιδοτούμενες 100.000 νέες θέσεις εργασίας.  Η επιδότηση αφορά κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για έξι μήνες. Παράλληλα, εάν πρόκειται για κάλυψη θέσεων από μακροχρόνια ανέργους, το πρόγραμμα επιδοτεί επιπλέον τις επιχειρήσεις με 200 ευρώ το μήνα για κάθε πρόσληψη ξεχωριστά.
Το πρόγραμμα αυτό όμως εμπεριέχει και συγκεκριμένους κανόνες και όρους, που τόσο οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρούν. Διαφορετικά κινδυνεύουν είτε με αποκλεισμό από το πρόγραμμα είτε με επιστροφή της επιχορήγησης.

1. Για να συμμετάσχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα. Αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, αυτές θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί είτε στο δημόσιο είτε στον ΕΦΚΑ, έως την ημερομηνία
υποβολής της σχετικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.

2. Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν στις 18 Σεπτεμβρίου, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων. Με άλλα λόγια οι εταιρείες δεν μπορούν να κάνουν καμία απόλυση από τις 18 Σεπτεμβ΄ριου και μετά. Προηγουμένως μπορούσαν!

3. Στον αριθμό των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της
διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας, περιλαμβάνεται το σύνολο των
μισθωτών που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

4. Στον ίδιο αριθμό, εξαιρούνται μια σειρά από εργαζόμενοι. Αυτοί είναι όσοι έχουν σύμβαση εργασίας, που έληξε λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, όσοι είχαν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία έληξε και όσοι αποχωρούν οικειοθελώς.

5. Κατά το εξάμηνο επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

6. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται, παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

8. Μετά το πέρας των έξι μηνών, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που τον προσέλαβε. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.

9. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.