Η Τέρνα Ενεργειακή ανταμείβει τους μετόχους

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου 2019 για να αποφασίσουν μεταξύ άλλων την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. Θα προταθεί προς τη γενική συνέλευση η επιστροφή 0,17 ευρώ ανά μετοχή, που αναλογεί στο 2,36% επί της τιμής της μετοχής κατά την τελευταία συνεδρίαση του χρηματιστηρίου πριν την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης (δηλαδή στις 27/11/2019 με την τιμή της μετοχής να διαμορφώνεται στο κλείσιμο στα 7,17 ευρώ). Θα επιστραφούν συνολικά 19,366 εκατ. ευρώ σε 113.918.936 μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 09:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα. Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,17 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 19.366.219,12 με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.