Ideal Holdings: Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως 400.000 ιδίων μετοχών σε στελέχη και προσωπικό

Τους δικαιούχους και του όρους του προγράμματος δωρεάν διάθεσης 400.000 ιδίων μετοχών (Stock Awards) σε μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό, που αποφάσισε η από 30.05.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ideal Holdings, καθόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις από 15.01.2024 συνεδρίασή του.

Ειδικότερα:

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος σύμφωνα και με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, είναι η επιβράβευση της συνεισφοράς των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, καθώς και προς το σκοπό διατήρησης αυτών και προσέλκυσης νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών. Αναμένεται να συμβάλει ουσιωδώς στην ενίσχυση της δέσμευσης και αφοσίωσης του προσωπικού της Εταιρείας, αναπτύσσοντας κουλτούρα “στελεχών-μετόχων”. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να βοηθήσει στην επίτευξη των μεσο/μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος και περίοδος ισχύος του

Το παρόν Πρόγραμμα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του αυτού Νόμου. Θα υλοποιηθεί μέσω της δωρεάν διάθεσης στους δικαιούχους του προγράμματος ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν, κατ’ εφαρμογή της από 30.05.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απόφαση αυτή ενέκρινε την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, με κατώτατη τιμή αγοράς εκείνη των €2,00 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς εκείνη των €7,00 ανά μετοχή, από 30.05.2023 έως 29.05.2025.

Η δωρεάν διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους θα έχει διάρκεια από την καταρχήν θέσπισή του από τη Γενική Συνέλευση της 30.05.2023 και θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2025. Η διάθεση θα γίνει σε τρεις κύκλους:

• Ο 1ος κύκλος αφορά σε δωρεάν διάθεση μετοχών που θα πραγματοποιηθεί από 25.01.2024 έως 31.03.2024, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια αναφορικά με την επίτευξη στόχων της χρήσης 2022 και ενδιάμεσων στόχων του 2023.

• Ο 2ος κύκλος αφορά σε δωρεάν διάθεση μετοχών από 01.04.2024 έως 31.12.2024, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια αναφορικά με την επίτευξη ετήσιων στόχων της χρήσης 2023.

• Ο 3ος κύκλος αφορά σε δωρεάν διάθεση μετοχών από 01.01.2025 έως 31.12.2025, προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια αναφορικά με την επίτευξη ετήσιων στόχων της χρήσης 2024.

Δεν είναι απαραίτητο ότι θα διανεμηθεί ίσος αριθμός μετοχών σε κάθε κύκλο. Δικαιούχοι ενδέχεται να συμμετέχουν σε αμφότερους τους κύκλους, εφόσον πληρούν τα κριτήρια αμφοτέρων των κύκλων και προσδιορίζονται ως τέτοιοι. Οι μετοχές που θα διατίθενται στους αντίστοιχους Δικαιούχους θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας (βλ. ενδεικτικά, δικαίωμα απόληψης μερίσματος, δικαίωμα προτίμησης, δικαίωμα ψήφου κ.λπ.). Ο ανώτατος αριθμός των προς διάθεση μετοχών αντιστοιχεί στο 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας.

• Για τις μετοχές που θα διανεμηθούν στον 1ο κύκλο του Προγράμματος υφίσταται υποχρέωση διακράτησης τους έως 31.03.2026.

• Για τις μετοχές που θα διανεμηθούν στον 2ο κύκλο του Προγράμματος υφίσταται υποχρέωση διακράτησης τους έως 31.12.2026.

• Για τις μετοχές που θα διανεμηθούν στον 3ο κύκλο του Προγράμματος υφίσταται υποχρέωση διακράτησης τους έως 31.12.2027.

Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας, που μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μονομερώς οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέτοια τυχόν τροποποίηση ή ανάκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας ή/και έμμισθης εντολής των Δικαιούχων και οι Συμμετέχοντες/ Δικαιούχοι δεν θα μπορούν να αξιώνουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης έναντι της Εταιρείας από οποιαδήποτε εν γένει αιτία συνδεόμενη με το παρόν Πρόγραμμα. Οποιασδήποτε φύσεως εισφορές, παρακρατήσεις ή εν γένει καταβολές προκύψουν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης θα ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις ως εκάστοτε ισχύουν. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ουδεμία υποχρέωση υπέχει η Εταιρεία έναντι των δικαιούχων για διατήρηση ή συνέχιση του προγράμματος ή την εφαρμογή ίδιου ή παρόμοιου προγράμματος στο μέλλον.

Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα

Συμμετέχοντες (δυνητικά δικαιούχοι) στο Πρόγραμμα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014. Οι ιδιότητες αυτές των δικαιούχων είναι αναγκαίο να υφίσταται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος – αλλ’ όχι αναγκαία καθ’ ολόκληρη τη διάρκεια του. Δικαιούχοι μπορεί να προσδιορίζονται και κληρονόμοι προσώπου, που εν ζωή πληρούσε τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Προσδιορισμός (τελικών) δικαιούχων και μετοχών που διατίθενται

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος και ο αριθμός μετοχών, που διατίθεται σε έκαστο αυτών προσδιορίζονται ως προς έκαστο κύκλο του Προγράμματος εφάπαξ ή τμηματικά, με αντίστοιχα μία ή περισσότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια αντιστοίχως εκάστου κύκλου. Ο ως άνω υπό 2 ανώτατος αριθμός των μετοχών, ήτοι 400.000 ίδιες μετοχές, είναι ο μέγιστος που μπορεί να διατεθεί και η Εταιρεία δε δεσμεύεται για τη διάθεση του συνόλου του, καθώς ο ακριβής αριθμός των προς διάθεση μετοχών θα αποφασίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατ’ εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Για τον ανωτέρω προσδιορισμό το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί κυρίως το βαθμό επίτευξης των ετησίων και ενδιάμεσων στόχων της Εταιρείας, τους οποίους καθορίζει περιοδικά, και τη συμβολή όσων συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στην επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων αυτών. Η αξιολόγηση και οι σχετικές με τα παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση των μελών του κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και κατ’ εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, Πολιτικής Αποδοχών.

Τελικές διατάξεις

Όλες οι ειδοποιήσεις/γνωστοποιήσεις που απευθύνονται στους Δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα επιδίδονται επί αποδείξει στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του Δικαιούχου ή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για τον καθορισμό περαιτέρω σχετικών διαδικαστικών θεμάτων, της εκάστοτε συνθήκης ενεργοποίησης κάθε κύκλου του Προγράμματος, τυχόν λεπτομερειών εφαρμογής αυτού καθώς και των επιμέρους όρων αυτού, για την επιτυχή υλοποίησή του.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Πρόγραμμα και κάθε ζήτημα σχετικό με την ερμηνεία του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.