Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Ηρακλής, με εγγυήσεις €12 δισ. και 3 είδη ομολογιών

Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2019 το νομοσχέδιο με την ονομασία «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων», το οποίο αφορά το σχέδιο “Ηρακλής”, για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω τιτλοποιήσεων τις οποίες εγγυάται το ελληνικό δημόσιο.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο «Ηρακλής», υιοθετείται το πρόγραμμα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της από 10.10.2019 απόφασης (7309) της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η ελάφρυνση των τραπεζών από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Το κράτος θα εγγυάται μόνο ένα μέρος των ομολόγων μέχρι του ποσού των 12 δισ. ευρώ. Αποτελεί μια καινοτομία για την Ευρώπη, γιατί ενώ στηρίζεται στο ιταλικό μοντέλο τιτλοποίησης δανείων με εγγύηση του Δημοσίου, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί ένα τέτοιο σχέδιο, ενώ δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα.
Το πρόγραμμα «Ηρακλής» δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο ενώ προβλέπεται η λήψη προμήθειας από το Ελληνικό Δημόσιο για τις εγγύηση που παρέχει τιμολογημένη με βάση τους όρους της αγοράς.
Από τις τιτλοποιήσεις εξαιρούνται οι απαιτήσεις που προέρχονται από δάνεια εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου.

Τριών ειδών ομολογίες

Το σχέδιο προβλέπει την έκδοση τριών ειδών ομολογιών α) ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes), οι οποίες εξοφλούνται κατά προτεραιότητα, β) ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), οι οποίες εξοφλούνται μετά τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και γ) ομολογίες χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes), οι οποίες εξοφλούνται μετά την πλήρη αποπληρωμή των ομολογιών υψηλής και μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας.
Παράλληλα, θεσπίζονται όροι που πρέπει να περιέχονται στα συμβατικά κείμενα, ως προς τη δυνατότητα αναβολής συγκεκριμένων πληρωμών που αφορούν είτε την αμοιβή του διαχειριστή, είτε την εξόφληση των τοκομεριδίων των κατόχων ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας. Συγκεκριμένα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αναβολής μέρους της αμοιβής του διαχειριστή, όταν υπάρχει απόκλιση των προβλεπομένων εισπράξεων κατά τουλάχιστον 20%. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής ενθαρρύνεται να ενεργεί με συνέπεια και να επιδιώκει ενεργά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, καθώς η απόδοσή του επιδρά στην αμοιβή του. Στην περίπτωση που υπάρχει κατάπτωση της εγγύησης του Δημοσίου λόγω απόκλισης των προβλεπομένων εισπράξεων κατά 30% σε δύο συνεχόμενες εκτοκιστικές περιόδους, ανααστέλλεται η καταβολή της αμοιβής του διαχειριστή κατά 30%, εφοσον δεν ενεργοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης.
Επιπλέον, η απόκλιση των στόχων του διαχειριστή πρέπει να μπορεί να συνδέεται με την αναστολή καταβολής ποσοστού τουλάχιστον 20% του οφειλόμενου τοκομεριδίου στους κατόχους ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας. Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού γίνεται είτε στην επόμενη καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής τόκων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως η σχέση μεταξύ προϋπολογισθεισών και πραγματοποιηθεισών εισπράξεων, είτε εφόσον εξοφληθεί ολοσχερώς το κεφάλαιο των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η κατ΄απόλυτη προτεραιότητα καταβολή τόκων (ή και κεφαλαίου) στους κατόχους ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, γεγονός που απομακρύνει την πιθανότητα κατάπτωσης της εγγύησης και συνεπώς απομειώνει τον σχετικό κίνδυνο του Ελληνικού Δημοσίου.
Ως «διαχειριστής απαιτήσεων » νοείται η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από Δάνεια και  Πιστώσεις που έχουν συσταθεί με βάση το νόμο 4354/2015 ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί με τις διατάξεις του νόμου 4261/2014.