ΚΕΠΕ: Σημαντική μείωση της αβεβαιότητας των επενδυτών με παράλληλη άνοδο του Χρηματιστηρίου

Μειώθηκε σημαντικά η αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά με την βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και αυτό συνάδει με την ανοδική πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς τον Νοέμβριο του 2020.

Αυτό προκύπτει από τον Δείκτη «Φόβου» του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) με τις εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο 2020.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΕΠΕ καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας. Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Αύγουστο του 2020, ο ΣΔΠ σημείωσε πτώση, μετά την άνοδο των προηγούμενων δύο περιόδων αναφοράς. Η εν λόγω αντιστροφή των πρόσφατων τάσεων ανάκαμψης αντανακλά εν μέρει την ενδιάμεση μεταβλητότητα των επιμέρους δεικτών, αλλά και τη συγκράτηση ή/και υποχώρηση των θετικών προσδοκιών που είχαν διαμορφωθεί σχετικά με τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, στη βάση των εξελίξεων της πιο πρόσφατης περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της αστάθειας που διακατέχει το εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, καθώς και της μεγάλης αβεβαιότητας αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας Covid-19, καθίσταται απαραίτητη η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με την ενσωμάτωση νέων στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, θα αποκτηθούν επιπρόσθετες ενδείξεις αναφορικά με τη συνέχιση της πτωτικής πορείας ή μια πιθανή επανάκαμψη του ΣΔΠ και, κατ’ επέκταση, της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV σημείωσε σημαντική πτώση τον Νοέμβριο του 2020 φτάνοντας το 19,89% στις 30/11/2020 από 34,33% στις 30/10/2020. Ο δείκτης κινήθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,12%. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη σημείωσε μικρή πτώση τον Νοέμβριο του 2020 φτάνοντας στο 27,92% από 28,24% τον Οκτώβριο του 2020. Η πορεία του δείκτη αποτυπώνει σημαντική μείωση της αβεβαιότητας των επενδυτών για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και συνάδει με την εντυπωσιακή ανοδική πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς τον Νοέμβριο του 2020.