Κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ για την ΕΧΑΕ το α΄τρίμηνο (+169%), που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα στις 9 μμ.

Σε μία ασυνήθιστη ώρα στις 9 μ.μ., που σπανίως οι εισηγμένες εταιρείες δημοσιοποιούν στοιχεία εκτός αν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα, η ΕΧΑΕ, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄τριμήνου του 2020.

Σύμφωνα με αυτά τα συνολικά έσοδα για το 1ο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά 31,8%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) να διαμορφώνεται στα 84,8 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 84,5% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019 (46 εκατ. ευρώ).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 1ο τρίμηνο του 2020 μειωμένος κατά 22,6% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αντίθετα η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 1ο τριμήνου του 2019 (EUR54,9 δις έναντι EUR48,6 δις).

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 1ο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στα 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2019, αυξημένο κατά 15,4%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 1ο τριμήνου 2020 ανήλθαν στα 3,05 εκατ. ευρώ αυξημένα 75,7% σε σχέση με τα 1,7 εκατ. ευρώ του 1ου τριμήνου του 2019.
Η σημαντική αύξηση των εσόδων είχε ως αποτέλεσμα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 1ο τρίμηνο του 2020 να διαμορφωθούν στα 2 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 129%.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 169% ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,03 ευρώ.

Mε βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,026 έναντι EUR0,010 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προς μείωση του ποσοστού αύξησης των κερδών λόγω χαμηλής κεφαλαιοποίησης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας ο όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα την δραστηριότητά του, καθώς η διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της έκτασης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία COVID–19 σε βαθμό που να μην υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα αναφορικά με την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος, αξιοποιώντας την τεχνολογική του υποδομή, έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων.
Τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του έτους, συγκριτικά με εκείνα του 1ου τριμήνου 2019, παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετική μεταβολή, καθώς τα μεγέθη της αγοράς ήταν κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο ιδιαίτερα αδύναμα. Ωστόσο, η επίπτωση της πανδημίας COVID-19 έχει ως τώρα περιορίσει σημαντικά τη ΜΗΑΣ του 2ου τριμήνου και η μέση κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται σε χαμηλά 3-ετίας.
Συμπερασματικά, στα επόμενα τρίμηνα του 2020 αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά το ποσοστό αύξησης των κερδών, αφού και τα μεγέθη της αγοράς στα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 ήταν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς εκείνης.