Κινητός Μέσος Ορος

Είναι απλός μέσος όρος, απλά κινείται. Έχοντας δέκα παρατηρήσεις και θέλουμε να υπολογίσουμε τον Κινητό Μέσο Ορο ανά τρεις παρατηρήσεις, αρχίζουμε υπολογίζοντας το μέσο όρο των τριών πρώτων. Στη συνέχεια, βγάζουμε την πρώτη παρατήρηση και βάζουμε την τέταρτη, υπολογίζοντας τώρα το μέσο όρο των νέων τριών παρατηρήσεων κ.ο.κ.

Παράδειγμα:
Οι πωλήσεις μιας εταιρείας για κάθε έναν από τους 12 μήνες είναι οι εξής:
100, 120, 130, 120, 110, 120, 130, 120, 130, 130, 140, 150
Θέλουμε να υπολογίσουμε τον κινητό μέσο τριών μηνών. Αρχίζουμε να υπολογίζουμε τον κινητό μέσο όρο από τις τρεις πρώτες παρατηρήσεις, (100+120+130)/3= 117.
Στη συνέχεια, αφήνουμε έξω το 100 και χρησιμοποιούμε το 120, 130 και 120. Αρα ο νέος κινητός μέσος όρος είναι (120+130+120)/3=123. Αυτό το συνεχίζουμε έως τέλος.

Παρατηρήσεις Κ.Μ.Ο.
 
100  
120  
130 117
120 123
110 120
120 117
130 120
120 123
130 127
140 130
150 140
160 150

Αν προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε γραφικά, τις παρατηρήσεις και τον κινητό μέσο όρο, θα έχουμε το παρακάτω διάγραμμα.

Οι κινητοί μέσοι όροι θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί, διότι μπορούν καλύτερα να αποτυπώσουν μία τάση, ανοδική ή καθοδική. Επειδή ακριβώς είναι μέσοι όροι, δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε ακραίες τιμές. Στο παραπάνω παράδειγμα, όλες σχεδόν οι παρατηρήσεις βρίσκονται πάνω από τον κινητό μέσο όρο. Καθοριστικός μήνας θα ήταν αυτός, που οι πωλήσεις θα έτεμναν τον κινητό μέσο όρο από πάνω προς τα κάτω, και στη συνέχεια θα έμεναν κάτω από αυτόν. Αυτό δηλώνει την έναρξη μιας πτωτικής τάσης.

Σε όλα τα μεγέθη που ακολουθούν τάσεις, ο Κινητοί Μέσοι Οροι είναι πολύ σημαντικοί. Συνήθως τους συναντάμε σε διαγράμματα για μετοχές, τους συναντάμε επίσης σε διαγράμματα που έχουν σχέση με επιτόκια, μερισματικές αποδόσεις. Γενικά, μπορούμε να τον κατασκευάσουμε για κάθε μέγεθος που αποτυπώνεται διαχρονικά, όπως πωλήσεις, κέρδη, μερίσματα.