Κίνητρα για μισθώσεις «πράσινων» επιβατικών, για μέσα μεταφοράς και για σταθμούς φόρτισης

Προσαυξημένη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών στο φορολογικό νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση. Αυτές οι προβλέψεις σίγουρα συνιστούν κίνητρο για αγορές από την πλευρά των επιχειρήσεων, όμως θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως να οφελείται εκτός από το περιβάλλον και η εγχώρια παραγωγή και όχι οι ξένες οικονομίες (π.χ. αγορά εισαγόμενων οχημάτων χαμηλών ρύπων).

Συγκεκριμένα μετά το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 22Β ως εξής:

α) Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 Ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 30 τοις εκατό (30%).

γ) Για τη δαπάνη εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 30 τοις εκατό (30%).»

Οι διατάξεις εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.