Κίτρινη κάρτα στην Εθνική Τράπεζα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Εθνική Τράπεζα επανήλθε στο θέμα της πώλησης του 100% των μετοχών της θυγατρικής στην Κύπρο, της National Bank of Greece (Cyprus) Ltd., στην τράπεζα AstroBank.
Και επανήλθε διότι στην πρώτη ανακοίνωση η διοίκηση της ΕΤΕ αναφέρει ότι υπέγραψε σύμβαση για την πώληση του 100% της θυγατρικής της, και ότι η πώληση θα έχει θετική επΊπτωση στα κεφάλαιά της, δίχως να αναφέρει το τίμημα. Αυτή η έλλειψη, η οποία επισημάνθηκε, οδήγησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ζητήσει από την Εθνική Τράπεζα να γνωστοποιήσει το τίμημα της πώλησης και πιθανώς άλλους όρους που σνοδεύουν την επικείμενη συναλλαγή.

Στη νέα ανακοίνωση η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προσπαθεί να κάνει διευκρινίσεις σημειώνοντας ότι:
α) H μεταβίβαση του 100% των μετοχών της National Bank of Greece (Cyprus) Ltd που κατέχει η ΕΤΕ, στην AstroBank Limited (η «Συναλλαγή») και η καταβολή του σχετικού τιμήματος αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εντός του Α’ Εξαμήνου του 2020, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας
β) Το τελικό τίμημα θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό μετά το κλείσιμο της Συναλλαγής.
γ) Η Συναλλαγή εκτιμάται ότι θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 10 μονάδες βάσης.

Διευκρινήσεις, τις οποίες όφειλε η διοίκηση της Εθνικής να κάνει από την πρώτη της ανακοίνωση αφού δημοσιοποίησε υπογραφή σύμβασης και όχι συμφωνία προς υπογραφή.  Και πάλι όμως εγείρονται αμφιβολίες για την πληρότητα της ενημέρωσης δεδομένου ότι η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας κάνει συγκεκριμένη αναφορά στις μονάδες που τα κεφάλαια της τράπεζας θα βελτιωθούν, αλλά δεν κάνει αναφορά στην παράμετρο (τίμημα), που οδηγεί σε αυτή τη βελτίωση. Πιθανώς, το τίμημα θα έρθει σε δόσεις…

Με ελλείψεις η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας περί πώλησης της ΕΤΕ Κύπρου