Κοντά στο μηδέν η κερδοφορία των 112 ευρωπαϊκών τραπεζών στο β΄ τρίμηνο 2020 – Ανθεκτική η θέση τους σε κεφάλαια

H κερδοφορία των 112 τραπεζών της ευρωζώνης κατέρρευσε το δεύτερο τρίμηνο του 2020, παρότι οι τράπεζες διατήρησαν το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλά, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Τρίτη στην τριμηνιαία της αναφορά για τον κλάδο.

Στα θετικά λογίζεται ότι δείκτες κεφαλαίου των σημαντικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020, με το συνολικό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 18,64% στο τέλος του δευτέρου τριμήνου 2020 (από 18,11% το πρώτο τρίμηνο του 2020). Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας αυξάνεται σημαντικά στο 165,46% (από 146,57% το πρώτο τρίμηνο του 2020).

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν μόλις 0,01% πολύ χαμηλότερο από το 6,01% ένα χρόνο νωρίτερα, με τουλάχιστον 7 από τις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ να παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις

Τα έσοδα των τραπεζών από τόκους το β΄τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 133,297 δισ. ευρώ από μόλις 67,776 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020 και 134,738 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Τα έσοδα από προμήθειες διπλασιάστηκαν στα 70,245 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με τα 36,9 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου ενώ διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με τα 134,7 δισ. του πρώτου τριμήνου του 2019.

Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις ήταν αρνητικά -3,33 δισ. ευρώ. Αρνητικά ήταν κατά -22,1 δισ. ευρώ τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε σε μόλις 96,98 εκατ. ευρώ από 4,6 δισ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2020 και 44,792 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) διαμορφώθηκε σε 503 δισ. ευρώ, πολύ κοντά από τα 501 δισ. ευρώ που οι τράπεζες είχαν δηλώσει τρεις μήνες νωρίτερα. Η μικρή διαφορά οφείλεται στο ότι υπάρχει μορατόριουμ στην εξυπηρέτηση δανείων με αναστολές αποπληρωμών με αποτέλεσμα αρκετά δάνεια που δεν εξυπηρετούνται να μην λογίζονται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ο συνολικός λόγος μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε περαιτέρω στο 2,94%, το χαμηλότερο επίπεδο από τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 2015.

Η Ελλάδα όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων με 30,31% με δεύτερη την Κύπρο με 13,45%.

Χρ. Ι.