ΛΑΡΚΟ: Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τον πρώτο διαγωνισμό – Έως 8/1 η εκδήλωση ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ΛΑΡΚΟ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό σιδηρονικελίου στην Ευρώπη και έναν από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως. Πρόκειται για τον πρώτο από τους δύο διαγωνισμούς, ο ένας εκ των οποίων διενεργείται από τον ειδικό εκκαθαριστή και ο άλλος από το ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021.

Τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν: τις παραχωρήσεις μεταλλευτικών δικαιωμάτων επί των μεταλλείων της Εύβοιας, της Φθιώτιδας (περιοχή Άγιος Ιωαάννης) τα αποθέματα μεταλλευάτων, αγροτεμάχια στην περιοχή της Λάρυμνας και στην Εύβοια, καθώς και τον κινητό και λοιπό εξοπλισμό στην περιοχή της Λάρυμνας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από δυνητικούς επενδυτής και θα προεπιλεγούν εκείνοι που θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που θα καθορίζονται βάσει του διαγωνισμού.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού , οι προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενοι της πρώτης φάσης θα υποβάλλουν δεσμευτική προσφορά συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή.

Εκτός από το διαγωνισμό του ειδικού διαχειριστή, θα διενεργηθεί παράλληλα διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ για τα πάγια που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ και δημόσια μεταλλεία). Η πρόσκληση για το διαγωνισμό αυτό αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα.