Με 250 τεμάχια μείωσε τη συμμετοχή του στη Flexopack κάτω του 5% ο όμιλος Olayan (;)

Η εταιρεία Flexopack ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνώνότι, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που υπεβλήθη στην Εταιρεία την 29.01.2020, η μέτοχος Competrol Establishment (ανήκει στον όμιλο Olayan, που αποτελεί τον δεύτερο πιο πιστό μέτοχο της εταιρείας μετά τους βασικούς μετόχους τις οικογένειες Γιώργου και Σταμάτη Γκινοσάτη) προέβη την 27.01.2020, σε πώληση κοινών, μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό της εν λόγω μετόχου να κατέλθει του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Αξίζει της προσοχής ότι την ημέρα (27.1.2020), που ο μέτοχος αναφέρει ότι έγινε η συναλλαγή ο όγκος συναλλαγών των μετοχών της Flexopack στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν μόλις 250 τεμάχια.

 

 

Την απάντηση δίνει άλλη ανακοίνωση για συναλλαγές εξωχρηματιστηριακώς, που ενημερώνει ότι οι βασικοί μέτοχοι απέκτησαν μετοχές (προφανώς αυτές που πούλησε η Competrol, η ανακοίνωση της οποίας δεν περιέχει τα αντίστοιχα στοιχεία):

(α) ο κ. Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.01.2020, συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, ογδόντα χιλιάδες (80.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €),
(β) ο κ. Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.01.2020, συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €),

(γ) η κα. Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.01.2020, συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €),

(δ) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «DISPI ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «DISPI Α.Ε.», νομικό πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και ειδικότερα τους κ.κ. Δημήτριο Γκινοσάτη και Σπυρίδωνα Γκινοσάτη (υπόχρεα πρόσωπα βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.01.2020, συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €) και τέλος

(ε) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», νομικό πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και ειδικότερα τους κ.κ. Σταματίνα Γκινοσάτη, Δημήτριο Γκινοσάτη και Σπυρίδωνα Γκινοσάτη (υπόχρεα πρόσωπα βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.01.2020, συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, εξήντα μία χιλιάδες (61.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος τριακοσίων πέντε χιλιάδων Ευρώ (305.000,00 €).

Discount 33%

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συναλλαγές έγιναν σε διαφορετική τιμή από αυτή που έγραφε το ταμπλό στο Χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, οι αγοραπωλησίες εξωχρηματιστηριακώς έγιναν με τιμή 5 ευρώ ανά μετοχή όταν την ίδια ημέρα η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο έκλεισε στα 7,5 ευρώ. Με άλλα λόγια οι βασικοί μέτοχοι αγόρασαν με discount 33%, ενώ το ίδιο δεν μπορούσε να κάνει την ίδια στιγμή άλλος μη βασικός μέτοχος.