Μετά από 18 ημέρες η Bienville Capital Management θυμήθηκε ότι αύξησε τη συμμετοχή της στην Τρ. Πειραιώς

Η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC (ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds) γνωστοποίησε στην Τράπεζα Πειραιώς ότι η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανήλθε την 09.01.2020 του ελάχιστου ορίου του 5%.
Η εν λόγω εταιρεία κατέχει έμμεσα 24.006.827 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι ποσοστό 5,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας).

Να σημειωθεί ότι οι μέτοχοι θα πρέπει να ενημερώνουν τον εκδότη ή τις αρχές το αργότερο 48 ώρες μετά τη συναλλαγή που οδήγησε σε υπέρβαση του ορίου. Η συγκεκριμένη εταιρεία έκανε τη γνωστοποίηση μετά από 432 ώρες ή 18 ημέρες. 

Πρόσθετες πληροφορίες:
Η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων διαφόρων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds, κανένας εκ των οποίων δεν κατέχει μεμονωμένα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας. Η εν λόγω εταιρεία ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των χαρτοφυλακίων των πελατών κατά τη διακριτική της ευχέρεια.