Μηδέν φόρος στους τόκους των εταιρικών ομολόγων για ξένους

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που υπάρχει σε διαβούλευση περιλαμβάνονται φοροαπαλλαγές για επενδυτές φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που κατέχουν ή θα αγοράσουν εταιρικά ομόλογα ή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Προβλέπεται ότι το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός ΕΕ, η οποία εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης.

Αυτό ισχύει και για τα νομικά νομικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, για το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και για το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολόγων.

Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 1.1.2020 και μετά.

Με αυτές τις διατάξεις επανέρχεται το παλιό καθεστώς, που ίσχυε πριν την κρίση και εξαιρούσε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα από τους τόκους επί των ομολόγων. Με αυτόν τον τρόπο αρκετοί φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας φοροαπεύφεγαν καθώς είχαν τη δυνατότητα να κατέχουν ομόλογα μέσω αλλοδαπών νομικών επενδυτικών ή άλλων νομικών προσώπων.