Μνημόνιο ΕΛΠΕ- ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψαν χθες τα Ελληνικά Πετρέλαια με το ΤΑΙΠΕΔ, δεδομένου ότι τα ΕΛΠΕ ελέγχουν το 35% της εταιρίας και παράλληλα θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την εξαγορά του υπόλοιπου 65%.

Μεταξύ άλλων στο μνημόνιο διευκρινίζεται πως αν τα ΕΛΠΕ δεν κερδίσουν τον διαγωνισμό και δεν αποκτήσουν συνεπώς τον έλεγχο του 100% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, τότε θα πουλήσουν τη συμμετοχή τους (δηλαδή το 35%) σε προκαθορισμένη τιμή, ενώ για λόγους ίσης μεταχείρισης θα ληφθούν μέτρα περιορισμού της συμμετοχής στη διακυβέρνηση της ΔΕΠΑ από τα ΕΛΠΕ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζουν τα ΕΛΠΕ, το μνημόνιο (το οποίο θα αχθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων) προβλέπει ότι η ΕΛΠΕ θα συμμετάσχει στον ανωτέρω διαγωνισμό ως υποψήφιος επενδυτής για το 65% που δεν κατέχει σήμερα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Στην περίπτωση που η ΕΛΠΕ δεν καταστεί Προτιμητέος Επενδυτής, η δυνατότητα πλήρους ελέγχου της ΔΕΠΑ Εμπορίας από τον Προτιμητέο Επενδυτή και η έξοδος της ΕΛΠΕ από τη σημερινή συμμετοχή καταστατικής μειοψηφίας στην εν λόγω εταιρεία διασφαλίζονται μέσω δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς (Call Option) και πωλήσεως (Put Option) που παρέχονται στον Προτιμητέο Επενδυτή και στην ΕΛΠΕ αντίστοιχα επί των μετοχών της στη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Η τιμή που θα λάβει η ΕΛΠΕ για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της κατ’ ενάσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως θα είναι 10% χαμηλότερη από το τίμημα που θα προσφέρει ο Προτιμητέος Επενδυτής για τις πωλούμενες μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται στο μέρος του τιμήματος που αφορά στην καθαρή ταμειακή θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Λόγω της συμμετοχής της ΕΛΠΕ στον ανωτέρω διαγωνισμό και προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων σε αυτήν, το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής στη διακυβέρνηση και λήψης πληροφόρησης της ΕΛΠΕ ως μετόχου της ΔΕΠΑ Α.Ε.