Μοίρασε πρόστιμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.000 ευρώ επέβαλε το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 899η/14.12.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους €10.000 στην εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 (παρ. 1)  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. 4443/2016, λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης προνομιακής πληροφορίας κατά τον χρόνο και τον τρόπο που προβλέπονται από τον νόμο.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €16.000 στην εταιρία  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 καθώς η Εταιρία είχε προβεί στην έκδοση δύο διαπραγματεύσιμων ομολογιακών δανείων. Ειδικότερα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 8.000 για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3556/2007,  λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01-30.6.2016 και μη κατάρτιση πλήρους εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για την ίδια περίοδο, και πρόστιμο ύψους € 8.000 για παράβαση σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 (άρθρα 4,19 και 21), αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016.

Την επιβολή προστίμου ύψους €2.000 στην εταιρία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν.3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.