ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι  εκπροσωπούντες 77.343.297 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα  ψήφου, ήτοι 56,40% επί συνόλου 137.132.0771 κοινών  ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, όπως προτάθηκε για έγκριση.
Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό για την υλοποίηση της απόφασης.
(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού, όπως προτάθηκεπρος έγκριση.
Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό για την υλοποίηση της απόφασης.
Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.mytilineos.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.