Μυτιληναίος: Στο 2,0405% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Στο 2,0405% ανέρχεται το ποσοστό ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος.

Ειδικότερα, η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 2.10.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 60.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €9,2577 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €555.460,82.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκανμέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 2.915.658 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,0405% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.