Νέα απόφαση διευκολύνει και παρατείνει την εφαρμογή του μέτρου της απόσταξης οίνου

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 απόφασης για τα οινοποιεία «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (ΦΕΚ Β΄ 2764), προβλέπει νέα απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, του υπουργού Ανάπτυξης και της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ .

Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764), ως παρακάτω: 1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 «Στόχοι του Προγράμματος» προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Στις περιπτώσεις όπου λόγω απρόβλεπτης αδυναμίας εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείου, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκχώρηση της συμμετοχής του στο/α συμφωνητικό/ά που έχουν συναφθεί προς το οποιοδήποτε τρίτο, οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο, το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης.».

2. Στην παρ. 3β του άρθρου 16 «Διαδικασία πληρωμής», όπως αυτή προστέθηκε με την υπ’ αρ. 2499/258466/ 18-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση, η προθεσμία «έως 30 Νοεμβρίου 2020» αντικαθίσταται σε «έως 31 Δεκεμβρίου 2020» (Β΄ 4129).

3. Το σημείο 6 του παραρτήματος ΙΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Συμφωνητικό/ά απόσταξης (Α. Σε περίπτωση που δεν δύναται να επισυναφθεί κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης μπορεί να κατατεθεί κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου. Β. Σε περίπτωση εκχώρησης της συμμετοχής του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείου σε άλλο οινοπνευματοποιείο Τεύχος B’ 5510/15.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 64947 Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, δύναται να κατατεθεί μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης.)».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 30η Νοεμβρίου 2020. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.