Νίκας: Αυξήθηκαν κατά 20,1% οι πωλήσεις στο εννεάμηνο

Αυξημένες κατά 20,1% ήταν οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου Νίκας στο εννεάμηνο του 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 42.675 χιλ. ευρώ σε σχέση με  35.522 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 29,9% και διαμορφώθηκαν σε 9.712 χιλ. ευρώ, σε σχέση 7.476 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,71 ποσοστιαίες μονάδες. Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 1.282 χιλ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε ζημία ευρώ -109 χιλ. σε σχέση με ζημία -1.391 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Βελτιωμένα τα αποτελέσματα προ φόρων

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 1.603 χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε ζημία -819 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας ευρώ -2.422 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1.456 χιλ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.878 χιλ. ευρώ σε σχέση με 423 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της η εταιρεία αύξησε το μερίδιο της στο σύνολο της αγοράς αλλαντικών σε όγκο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, από 18,8% στο εννεάμηνο του 2019 σε 21,4% στην τρέχουσα αντίστοιχη περίοδο.

Oι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 8.9% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και ανήλθαν σε ευρώ 14.414 χιλ. εν σχέσει με ευρώ 15.822 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,9% εν σχέσει με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3.789 χιλ, εν σχέσει με ευρώ 3.270 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά ευρώ 537 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 409 χιλ. σε σχέση με ζημία ευρώ -129 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά ευρώ 538 χιλ. και ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 20 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ -517 χιλ. κατά την προηγούμενη περίοδο, καταγράφοντας για πρώτη φορά κερδοφόρο ΕΒΤ μετά από πολλά χρόνια σε επίπεδο Τριμήνου.

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά ευρώ 611 χιλ. εν σχέσει με αυτό του 2019 και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1.098 χιλ. σε σχέση με ευρώ 487 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το ξέσπασμα της Πανδημίας το Μάρτιο του 2020 και τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού και προστασίας από την Πανδημία που επιβλήθηκαν και στην ελληνική επικράτεια δεν είχαν σημαντική επίπτωση στο οικονομικά μεγέθη 9μήνου του Ομίλου.

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν στο 9μηνο κατά 20,1% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας των πωλήσεων προς το οργανωμένο λιανεμπόριο (Super markets) η οποία υπερκέρασε την πτώση του τζίρου στο επαγγελματικό κανάλι που άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και συνεχίστηκε σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω του πλήγματος που δέχτηκαν τα καταστήματα εστίασης και ο ελληνικός τουρισμός.

Η μείωση καθαρών πωλήσεων που παρατηρείται στο Γ΄ Τρίμηνο οφείλεται κυρίως στην δυσμενή επίδραση της Πανδημίας στον τουρισμό, αλλά και στην επάνοδο στην αγορά μίας εκ των εταιρειών του κλάδου η οποία από τον Ιούλιο του 2019 εμφάνιζε προβλήματα λειτουργίας και ουσιαστικά ήταν εκτός αγοράς.

Η βελτίωση στο ποσοστό Μικτού Κέρδους και σε όλους τους δείκτες κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αποκλιμάκωση των τιμών αγοράς των Α΄ Υλών στην παγκόσμια αγορά.

Μετά την Κυβερνητική απόφαση της 05/11/2020 για περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών και την αναστολή λειτουργίας των σε σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αναμένεται ότι η τάση που παρατηρήθηκε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί με την υποκατάσταση των πωλήσεων προς το επαγγελματικό κανάλι από τις πωλήσεις προς το Οργανωμένο λιανεμπόριο λόγω της ενίσχυσης της κατανάλωσης στο σπίτι μέσω των Super Markets.

Κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές επενδύσεις ύψους ευρώ 2.448 χιλ. και  για το εννεάμηνο 2020 συνολικά  ευρώ 4.068 χιλ.

Την 31/07/2020 η Εταιρεία εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ  10 εκατ. το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες EFG Eurobank, Αlpha Bank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και για το οποίο ορίστηκε εγγυητής η εταιρεία CHIPITA A.E. Το προϊόν εκδόσεως των ομολογιών σειράς Α΄ύψους ευρώ  5 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και θα είναι πληρωτέο σε τέσσερις ισόποσες ετήσιες δόσεις των ευρώ  750 χιλ. έκαστη, το δε υπόλοιπο είναι πληρωτέο σε μια συνολική δόση το 2025.

Το προϊόν εκδόσεως των ομολογιών σειράς Β΄με δικαίωμα επαναδιάθεσης ύψους ευρώ  5 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα και θα εξοφληθεί εφάπαξ και ολοσχερώς σε μια συνολική δόση το 2025.

Μετά την προσθήκη του νέου Ομολογιακού δανείου ο Καθαρός δανεισμός του Ομίλου  (Δανεισμός συν Υποχρεώσεις μισθώσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα) στις 30/09/2020 ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 18,16 εκατ. έναντι ευρώ 16,46 εκατ. την 31/12/2019.

Εντός του Αυγούστου 2020 η μητρική εταιρεία αποπλήρωσε ποσό ευρώ 5 εκατ. από τη συνολική οφειλή προς τη συνδεδεμένη εταιρεία CHIPITA AE. ύψους την  31/07/2020 ευρώ 13.100 χιλ. Έτσι την 30/09/2020 η προαναφερθείσα οφειλή ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 8.100 χιλ. όση και την 31/12/2019 Στις 03/12/2020 η εταιρεία έχουσα επαρκή ρευστότητα αποπλήρωσε επιπλέον ευρώ 4,05 εκατ. από την οφειλή της προς την ανωτέρω συνδεδμένη εταιρεία.

Την 01/09/2020 υπεγράφη συμφωνητικό παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου στον Άγιο Στέφανο. Βάσει του εν λόγω συμφωνητικού η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στις 17/11/2020 ολοκληρώθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ευρώ 0,04 ανά μετοχή σε ευρώ 0,12 ανά μετοχή με την συνένωση τριών (3) παλαιών μετοχών με μία (1) νέα (Reverse Split 3:1), με τον συνολικό αριθμό των μετοχών να ανέρχεται σε 39.865.605.

Στις 14/12/2020 ολοκληρώθηκε με την πιστοποίησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο η αποφασισθείσα στη Γενική Συνέλευση της 02/09/2020 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και αντλήθηκαν συνολικά ευρώ 9.966 χιλ.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύονται, μετά την αφαίρεση των εξόδων, με ευρώ 9.663 χιλ., ποσόν που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της και την εκτέλεση όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων.