O Δημήτρης Ντζανάτος, μέλος της ΝΔ, νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10/12 επεισοδιακή ακρόαση από τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του προτεινομένου Δημητρίου Ντζανάτου, από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής. Ο Δ. Ντζανάτος θα αντικαταστήσει το Βαγγέλη Καραγρηγορίου.

Ο Δημήτριος Ντζανάτος είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής πρώην Πρόεδρος της Grant Thornton Greece και κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας (αναπληρωτής Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων).

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Χρήστου Σταϊκούρα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής: Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αρμόδια για τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.

Η ΕΕΕΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο, διασφαλίζοντας:

– τη νόμιμη και διαφανή διεξαγωγή των παιγνίων,

– την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, ειδικότερα δε των ανηλίκων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και

– τον έλεγχο της απόδοσης των δημοσίων εσόδων.

Ο ρόλος της ΕΕΕΠ έχει αναδειχθεί ιδιαιτέρως τον τελευταίο 1,5 χρόνο, μέσω δύο πεδίων:

– Της αδειοδότησης και εποπτείας της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

– Της αδειοδότησης του καζίνο στο «Ελληνικό», η οποία θα συμβάλει στην προώθηση αυτής της εμβληματικής επένδυσης.

Στο πρώτο πεδίο, αυτό της ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, το Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε, και συνεχίζει να αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες.

Θεσμοθέτησε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την εν λόγω αγορά, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη «ανοικτού μοντέλου αδειοδότησης».

Πλαίσιο προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νόμιμο και υπεύθυνο περιβάλλον δραστηριοποίησης των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Μετά τη νομοθέτησή του, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ, στη θέσπιση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία Κανονισμών Παιγνίων, με μία σειρά από Υπουργικές Αποφάσεις.

Με τους Κανονισμούς αυτούς, καθορίστηκαν ειδικότερα θέματα λειτουργίας της αγοράς και δρομολογήθηκε η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Συγκεκριμένα, ενδεικτικά, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ:

– Ολοκληρώθηκε το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης μέσω του διαδικτύου και των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και της διαχείρισης αλλαγών στα πληροφορικά συστήματα των παρόχων τυχερών παιγνίων.

– Θεσπίστηκε για πρώτη φορά ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο του ελέγχου της καταλληλότητας των προσώπων που εμπλέκονται στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων. Η ΕΕΕΠ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για τη διαπίστωση των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών καταλληλότητας.

– Αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το κανονιστικό πλαίσιο εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων στην κατεύθυνση ενίσχυσης του υπεύθυνου παιχνιδιού και της προστασίας του κοινού και του παίκτη.

– Αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το κανονιστικό πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενισχύοντας το πλαίσιο συμμόρφωσης.

Έτσι, με το πλέγμα μέτρων και δράσεων που έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών τον τελευταίο 1,5 χρόνο, επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι:

1ον. Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

2ον. Θεσμοθετώντας την ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά.

3ον. Καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.

4ον. Ενισχύεται η προστασία των παικτών, με τη μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα.

5ον. Προσελκύονται επενδύσεις.

6ον. Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.

7ον. Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της ΕΕΕΠ.

Η επιτυχία του νέου πλαισίου φαίνεται από το γεγονός ότι ήδη, με βάση τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, 20 εταιρείες έχουν υποβάλει αίτηση αδειοδότησης και για τα δύο είδη αδειών (διαδικτυακό στοίχημα και λοιπά διαδικτυακά παίγνια).

Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από την ΕΕΕΠ, θα υπάρχει μία αγορά διαδικτυακών παιγνίων, η οποία θα λειτουργεί σε αυστηρό πλαίσιο και με ευεργετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία.

Ταυτόχρονα, τα προηγούμενα χρόνια, πραγματοποιήθηκαν διαρκώς έλεγχοι της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι εγγραφές στην blacklist από 500 που ήταν το 2016, σήμερα ανέρχονται στις 2.700 περίπου.

Με τη συστηματική και στοχευμένη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων διαμορφώθηκε ένα ελεγχόμενο και υπεύθυνο περιβάλλον, στο οποίο διοχετεύτηκε η παικτική δραστηριότητα από τα παράνομα στα νόμιμα δίκτυα, προστατεύοντας τους παίκτες και αυξάνοντας τα ετήσια έσοδα του δημοσίου από τα τυχερά παίγνια, από 633 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε 845 εκατομμύρια το 2019.

Επίσης, εφαρμόστηκε με επιτυχία το νέο πλαίσιο για τα καζίνο που υιοθετήθηκε κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός χορήγησης άδειας για το Καζίνο του Ελληνικού, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την μεγάλη επένδυση στην περιοχή.

Ο διαγωνισμός σχεδιάστηκε και υλοποιείται με επιτυχία, ταχύτητα και διαφάνεια, με μεγιστοποίηση του τιμήματος που θα λάβει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και του μεγέθους της επένδυσης του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος που δεσμεύτηκε να υλοποιήσει ο ανάδοχος.

Η υλοποίηση της επένδυσης στο «Ελληνικό», θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, την αύξηση του διεθνούς τουρισμού, αλλά θα αποτελέσει πόλο προσέλκυσης και άλλων επενδύσεων.

Για όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Πρόεδρο της ΕΕΕΠ κ. Καραγρηγορίου, για την συμβολή του και την συνεργασία μας.

Η θητεία του έληξε στις 21 Ιουλίου, και παρατάθηκε αυτοδίκαια.

Για τη θέση του νέου Προέδρου, η Κυβέρνηση προτείνει τον κ. Δημήτρη Ντζανάτο.

Το έργο που καλείται να φέρει εις πέρας είναι σημαντικό, τόσο για την ίδια την αγορά τυχερών παιγνίων όσο και για την ευρύτερη οικονομία της χώρας.

Δείτε το επόμενο Webinar του κόμβου
Παρουσίαση όλων των νομοθετικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον ΚΦΕ και αφορούν στα φυσικά πρόσωπα
Στις : 14-12-2020 17:30
Εισηγητές: Γιοβά Βασιλική, Σαφαρής Αθανάσιος

Tweet
Δείτε επίσης

Υπ. Ανάπτυξης: Ολοκλήρωση καταβολής της Εθνικής Χρηματοδότησης προς τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς

10 Δεκέμβριος 2020

Πως διαμορφώθηκαν οι τιμές και τα μισθώματα των επαγγελματικών ακινήτων το πρώτο εξάμηνο του έτους

10 Δεκέμβριος 2020

Αναστολές Νοεμβρίου: Αύριο, Παρασκευή 11/12, πιστώνονται οι λογαριασμοί των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή το μήνα Νοέμβριο

10 Δεκέμβριος 2020
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Εγγραφή στο newsletter μας

Σημερινά νέα
10-12 – Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 362 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 25.323 δικαιούχους
10-12 – Έντονη διόρθωση μετά το ιστορικό σερί των 14 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων
10-12 – ΕΛΦΕΕ Ρόδου: Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό κ. Βρούτση Ιωάννη για θέματα πληρωμών εργαζομένων και επιχειρήσεων.
10-12 – Αυξάνεται το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων της ΕΚΤ κατά 500 δισ. Ευρώ και θα φτάσει 1,850 τρισ. Ευρώ.
10-12 – Διαδικτυακό σεμινάριο ΠΟΜΙΔΑ – ΠΟΦΕΕ για τη φορολογία ακινήτων την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 5-7 μμ
10-12 – ΟΕΕ: Εισαγωγή του μαθήματος Αρχές Οικονομίας και στις δύο κατευθύνσεις της Β’ Λυκείου
10-12 – Υπ. Ανάπτυξης: Ολοκλήρωση καταβολής της Εθνικής Χρηματοδότησης προς τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς
10-12 – ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Ετήσια άδεια έως το τέλος του έτους – Τι ισχύει και για όσους βρίσκονται σε ανατολή σύμβασης
10-12 – Οι βασικοί άξονες του νέου συστήματος δημόσιας επικουρικής ασφάλισης – Πως θα λειτουργεί ο «ατομικός κουμπαράς» των νέων ασφαλισμένων
10-12 – Το νέο Ψηφιακό Μητρώο για συνεργεία, πλυντήρια, σταθμούς οχημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων – Υποχρεώσεις εκμεταλλευτών
10-12 – Κλάδος ιδιωτικής ασφάλισης: Όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων – Εκδόθηκε η Διαιτητική απόφαση 7/2020
10-12 – ΕΕΑ: Σάββατο ή Κυριακή ανοίγουν τα κομμωτήρια
10-12 – Πως διαμορφώθηκαν οι τιμές και τα μισθώματα των επαγγελματικών ακινήτων το πρώτο εξάμηνο του έτους
10-12 – Συμπληρωματικές δηλώσεις αγροτών για επιδοτήσεις παλαιότερων ετών – Τρόπος υποβολής – Δικαιολογητικά
10-12 – Τον Δημήτρη Ντζανάτο προτείνει η κυβέρνηση για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
10-12 – Αναστολές Νοεμβρίου: Αύριο, Παρασκευή 11/12, πιστώνονται οι λογαριασμοί των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή το μήνα Νοέμβριο
10-12 – Νέες αλλαγές στη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου
10-12 – Ταυτότητα Κτιρίου – Έως 31.12.2020 η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος – Οι προδιαγραφές και η πρόσβαση στο Π.Σ.
10-12 – Επιστρεπτέα προκαταβολή 4 – Τροποποιήσεις στην ημερομηνία συμπλήρωσης του κύκλου εργασιών – Αύξηση συνολικής επιχορήγησης
10-12 – Εγχειρίδιο μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 362 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 25.323 δικαιούχους

 

 

Δημοφιλή
Πρόσφατα
Υποχρεώσεις και προθεσμίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην πλατφρόμα supportemployees καθώς και σε λοιπές πλατφόρμες στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον κορωνοϊό πριν 1 μέρα
ΟΑΕΔ: Αποκλειστικά μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας η υποχρεωτική δήλωση παρουσίας των επιδοτούμενων ανέργων πριν 1 εβδομάδα
Παράταση πληρωμής τελών κυκλοφορίας 2021 κατά δύο μήνες πριν 3 μέρες
Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων, δομών, εργασιών, κ.λπ. σε όλη την περίοδο της πανδημίας (αναλυτικά διαστήματα, Κ.Α.Δ., αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λπ.). Συνεχής ενημέρωση πριν 2 μέρες
Επιστρεπτέα προκαταβολή 4 – Τροποποιήσεις στην ημερομηνία συμπλήρωσης του κύκλου εργασιών – Αύξηση συνολικής επιχορήγησης πριν 18 ώρες
Recent Tweets:
Έντονη διόρθωση μετά το ιστορικό σερί των 14 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων https://t.co/Ov9dtm10k0 https://t.co/FUEDt946ut
πριν 2 ώρες
ΕΛΦΕΕ Ρόδου: Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό κ. Βρούτση Ιωάννη για θέματα πληρωμών εργαζομένων και επιχειρήσ… https://t.co/tyMrQZraqs
πριν 2 ώρες
Αυξάνεται το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων της ΕΚΤ κατά 500 δισ. Ευρώ και θα φτάσει 1,850 τρισ. Ευρώ.… https://t.co/xISCH0aRUX
πριν 3 ώρες
Διαδικτυακό σεμινάριο ΠΟΜΙΔΑ – ΠΟΦΕΕ για τη φορολογία ακινήτων την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 5-7 μμ… https://t.co/a1mC4Iv9lx
πριν 3 ώρες
ΟΕΕ: Εισαγωγή του μαθήματος Αρχές Οικονομίας και στις δύο κατευθύνσεις της Β’ Λυκείου https://t.co/XYdILwwexv https://t.co/2o7YJZNYAl
πριν 5 ώρες

Η φορολογική-λογιστική πύλη ενημέρωσης taxheaven.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Taxheaven Α.Ε.

Προσθέστε πληροφορίες του κόμβου (ειδήσεις – αποφάσεις ) στην ιστοσελίδα σας
Χρήσιμες πληροφορίες
Ανασκόπηση συνολικών θεμάτων ανα μήνα
Αποφάσεις ΣΛΟΤ
Λογιστικό σχέδιο
Δ.Λ.Π. – Δ.Π.Χ.Α.
Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος
Προϊόντα κόμβου
Συνδρομητική Υπηρεσία Αρχείου Νόμων, Αποφάσεων
Συνδρομητική Υπηρεσία Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars)
Υπηρεσία Απάντησης Προσωπικών Ερωτημάτων Επίλυσις
Tax Heaven Full Pack
Χρήσιμες σελίδες κόμβου
Ημερολόγιο υποχρεώσεων
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Σεμινάρια τρίτων
Webinars κόμβου
E-shop
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τaxheaven Α.Ε.

210-6773722
210-6754182
Αποστολοπούλου 64, Κ. Χαλάνδρι
Στείλτε e-mail στον κόμβο
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Taxheaven © 2020

Cookie Box Settings

Cookies Information

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/51944/ton-dhmhtrh-ntzanato-proteinei-h-kybernhsh-gia-th-oesh-toy-proedroy-ths-epitrophs-epopteias-kai-elegxoy-paigniwn?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter