Ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Singular Logic και μειώθηκε το χρέος

Με καθυστέρηση πολλών ημερών,  η MIG ενημέρωσε για τις εταιρικές κινήσεις στη θυγατρική της Singullar Logic. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 32,7 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση χρέους, περιλαμβανομένων κοινών ομολογιακών δανείων έκδοσης της SingularLogic ονομαστικής αξίας 26 εκατ. ευρώ. Η αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη MIG, το συνολικό ποσοστό της οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic διαμορφώθηκε σε 99,61%.

Το μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic αυξήθηκε σε 32,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της μειώθηκε από 54,8 εκατ. ευρώ σε 28,8 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω κινήσεων η χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση της SingularLogic ενισχύθηκαν σημαντικά.