Όμιλος Quest: Απόκτηση του 60% της Intelli Solutions αντί 3,8 εκατ. ευρώ

Την απόκτηση του 60% των μετοχών της Intelli Solutions, ανακοίνωσε ο όμιλος Quest, μια συναλλαγή που έγινε μέσω της θυγατρικής του ομίλου Uni Systems.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Uni Systems αποκτά το 55,2% μέσω αγοραπωλησίας και μεταβίβασης μετοχών από τους παλαιούς μετόχους και ακολούθως το 4,8% μέσω συμμετοχής της σε αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intelli Solutions, ήτοι στο σύνολο η Uni Systems το 60%.

Το συνολικό τίμημα της συμφωνίας για την απόκτηση του 60% ανέρχεται σε 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 5,2 εκατ. ευρώ στην επόμενη διετία μέσω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τους παλαιούς μετόχους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Intelli Solutions, είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, με 15ετή και πλέον πορεία και παρουσία στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στις υπηρεσίες Customer Engagement – Απόκτησης και Διατήρησης Πελατών (Customer Onboarding & Customer Retention) – και Revenue Assurance, διαθέτοντας πελατολόγιο σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας, η ναυτιλία, οι οργανισμοί κοινής ωφελείας και το online betting.