Π. Πετρόπουλος: Στις 29 Ιουνίου η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Π. Πετρόπουλος μετά από την 05/06/2020 απόφαση καλεί τους μετόχους στην τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/06/2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού, αριθµός 96, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιατάξεως:
1. Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.
3. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2019
(1.1.2019-31.12.2019) µετά των επ’ αυτών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσµάτων, διανοµής µερίσµατος καθώς και διανοµής
κερδών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας
για τη χρήση 2019.
5. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2019
6. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τον
έλεγχο της χρήσης 2019.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον
έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισµός της αµοιβής τους.
8. Υποβολή έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2019.
9. Απόκτηση ίδιων µετοχών της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.
4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων .
10. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των ανωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, οι µέτοχοι καλούνται µε
την παρούσα και χωρίς δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική
Συνέλευση στο ίδιο µέρος τη ∆ευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00

∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εµφανίζονται ως µέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυµη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας (ηµεροµηνία καταγραφής: 24 Ιουνίου 2020) που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω ηµεροµηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την ως άνω ηµεροµηνία καταγραφής.
Σηµειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε µέτοχος δύναται να λάβει µέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε µε αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται µέσω fax (210 3499564), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των µετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής των µετόχων στην ψηφοφορία.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
2. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
4. Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την υπ’ αρ. 3) περίπτωση, τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση ΕΛ.Κ.Α.Τ. και Εταιρείας.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στα άρθρα 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petropoulos.com και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Ιερά Οδό 96
στην Αθήνα.