Πάνω από το 5% η Blackrock στην Alpha Bank

Η εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων BlackRock ενημέρωσε ότι στις 6.12.2019 απέκτησε μέσω των διαφόρων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και νομικών προσώπων, δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της τράπεζας Alpha Bank τα οποία ξεπέρασαν το 5% επί του συνόλου των μετοχών της τράπεζας.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:
Μετοχές:  68.007.142 ή ποσοστό 4,95%
Χρηματοπιστωτικά Μέσα 3.700.000 ή 0,27%
Σύνολο 71.707.142  ή 5,22%.