Παραμένει εκτός διαπραγμάτευσης η MLS αφού η διοίκησή της δεν προέβη στις ενδεδειγμένες ενέργειες

Ο πρόεδρος της εταιρείας και βασικότερος μέτοχος Ιωάννης Καματάκης.

Το  Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε πως μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 13 Μάϊου 2020 ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι κινητές αξίες της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» , μετοχές και ομολογίες (ΜΛΣ01, ΜΛΣ02, και ΜΛΣ03), παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005 (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005).

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι δε διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών και συνακόλουθα ότι δε διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των κινητών αξιών της εταιρίας, δοθέντος ότι η εν λόγω εταιρία δεν προέβη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε να τεθούν οι κινητές αξίες της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.