Παρούσα Αξία πολλών περιόδων

Οι χρηματικές ροές μιας επένδυσης δεν λαμβάνονται μόνο σε μία συγκεκριμένη στιγμή στο μέλλον, αλλά υπάρχουν χρηματικές ροές σε διάφορες περιόδους. Συνεπώς, χρειάζεται να υπάρχει ένας τύπος, ο οποίος να υπολογίζει την Παρούσα Αξία όλων των χρηματικών ροών που λαμβάνονται στο μέλλον. Για να υπολογιστεί, συνεπώς, η Παρούσα Αξία μιας σειράς μελλοντικών ροών, θα πρέπει να βρεθεί το άθροισμα της παρούσας αξίας όλων των μελλοντικών ροών.

 

PV= FV1/(1+i)1 + FV2/(1+i)2+ … + FVn/(1+i)n

PV = Σ [FVn/(1+i)n ]

 

όπου:

n είναι η περίοδος που υπάρχει η χρηματική ροή