Παύλος Μυλωνάς: Εφικτή η πρόωρη επίτευξη των στόχων

Ο Παύλος Μυλωνάς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, παρακολουθεί ομιλία στο τέταρτο Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Σάββατο 2 Μαρτίου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 (9μηνο 2019) των τραπεζών απομονώσαμε τις δηλώσεις των διευθύνοντων συμβούλων για να καταγράψουμε πρώτον την αίσθησή τους για το πως βλέπουν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας δεδομένου ότι οι τραπεζικές δραστηριότητες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και δεύτερον για το τι λένε για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες που έχουν θέσει στους οργανισμούς που διοικούν:

Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας: 

1. Τα αποτελέσματα αποτελούν ένα ακόμα βήμα εξυγίανσης και ενίσχυσης της κερδοφορίας.
2. Οι επικείμενες αποεπενδύσεις και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη στο χαρτοφυλάκιο. ομολόγων παρέχουν στην τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία στη στρατηγική μείωσης ΜΕΑ.
3. Οι μακροοικονομικές συνθήκες βελτιώνονται.
4. Εφικτή πρόωρη επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι δηλώσεις με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου: 

«Συνεχίζοντας τις καλές επιδόσεις των προηγούμενων τριμήνων, τα αποτελέσματα του Γ΄ τριμήνου 2019 της ΕΤΕ αποτελούν ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού και της ενίσχυσης της κερδοφορίας, κεφαλαιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα μέσω της εφαρμογής του φιλόδοξου και εμπεριστατωμένου Προγράμματος Μετασχηματισμού. Στο εννεάμηνο του 2019, η οργανική κερδοφορία ανήλθε σε €158 εκατ., ενισχυμένη κατά 41% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την αύξηση των οργανικών εσόδων (+7% σε ετήσια βάση), καθώς και την περιστολή των λειτουργικών εξόδων (-7% σε ετήσια βάση). Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), το κόστος πιστωτικού κινδύνου διατηρήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (136 μ.β. επί των δανείων μετά από προβλέψεις). Συνυπολογίζοντας τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα σχετιζόμενα με την πώληση ομολόγων και περιουσιακών στοιχείων, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €423 εκατ. το εννεάμηνο 2019, σε σχέση με €61 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Όσον αφορά τον ισολογισμό, έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ μέσω της τρίτης σημαντικής πώλησης για το τρέχον έτος, με τη μείωση ΜΕΑ από την αρχή του έτους να ανέρχεται σε €4,0 δισ. (>25%), πλησιάζοντας την επίτευξη του ετήσιου στόχου μείωσης ΜΕΑ. Αναφορικά με την οργανική μείωση ΜΕΑ, αυτή διαμορφώθηκε σε σχεδόν €1 δισ. από την αρχή του έτους, αντανακλώντας βιώσιμες αναδιαρθρώσεις δανείων που ενείχαν σημαντικές διαγραφές οφειλών, καθώς και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων σε μη συνεργάσιμους δανειολήπτες. Η κεφαλαιακή μας επάρκεια ενισχύθηκε κατά 80 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 16,8%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Εποπτικού Ελέγχου και Διαδικασίας Αξιολόγησης (SREP) για το 2019 και το 2020. Οι επικείμενες αποεπενδύσεις και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων παρέχουν στην Τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία στη στρατηγική μείωσης ΜΕΑ.
Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, καθώς και η χρήση σημαντικών εργαλείων που είναι πλέον διαθέσιμα (π.χ. Σχέδιο Ηρακλής), καθιστούν την προοπτική πρόωρης επίτευξης των στόχων του Επιχειρηματικού μας Σχεδίου εφικτή. Το γεγονός αυτό θα επιταχύνει την επιστροφή μας στην κανονικότητα, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε εξ ολοκλήρου στον βασικό μας ρόλο, αυτόν της στήριξης της ελληνικής οικονομίας.»