Πειραιώς Financial Holdings: Επιστροφή στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Ξεκινάει η αύξηση κεφαλαίου

Από σήμερα 19 Απριλίου εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 50.367.223 μετοχές της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση των 831.059.164 παλαιών μετοχών της εταιρίας. Το σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 50.367.223 (ΚΟ) μετοχές με νέα ονομαστική αξία €1,00 – κατόπιν της επακόλουθης μείωσης ονομαστικής αξίας μετοχής – και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €4,7840.

Υπενθυμίζεται πως με το reverse split 16,5 παλιές μετοχές αντικαταστάθηκαν με μία νέα.

Βουτιά στο Χρηματιστήριο με τράπεζες και ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο -30% η Πειραιώς

Ξεκινάει η αύξηση κεφαλαίου

Σε ότι αφορά την αύξηση κεφαλαίου η διοίκηση της «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2021, ενέκρινε, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 07.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (η «ΕΓΣ»), μεταξύ άλλων θεμάτων, τα ακόλουθα:

(1) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €1.200.000.000, με την
καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων
μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών,
ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (η
«Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με
το πηλίκο του συνολικού ονομαστικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
διαιρούμενο με την ονομαστική αξία €1,00 της καθεμίας μετοχής. Δεν θα εκδοθούν
κλάσματα Νέων Μετοχών.

(2) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:
i. στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις
κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια
Προσφορά»), και

ii. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω
διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση, βάσει σχετικής εξαίρεσης
από τις απαιτήσεις δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου βάσει του Κανονισμού και
άλλων εφαρμοστέων νομοθετικών προβλέψεων (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού
με την Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς εντός του τρέχοντος μηνός θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση και θα συμπίπτουν με εκείνες της Διεθνούς
Προσφοράς.

(3) Το εύρος τιμών για τη διάθεση των Νέων Μετοχών, ήτοι ελάχιστη τιμή €1,00 και μέγιστη
τιμή €1,15 ανά Νέα Μετοχή (το «Εύρος Τιμών»).

(4) Ότι η τιμή διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή εντός του Εύρους Τιμών θα καθορισθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου
προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της
Διεθνούς Προσφοράς, θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης και θα είναι κοινή
για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

(5) Ότι η προθεσμία για την καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

(6) Ότι εάν το ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το
άρθρο 28 του νόμου 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

(7) Ότι οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά
Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(8) Την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» και 25
«Ιστορική εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου» του Καταστατικού της Εταιρείας για την
αποτύπωση της σχετικής μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(9) Ότι η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα θα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες επενδυτές όσο και σε ειδικούς επενδυτές και θα διενεργηθεί επί τη βάσει σχετικού ενημερωτικού δελτίου, το
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, και εν συνεχεία θα
δημοσιευθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις.

(10) Ότι ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε
ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας
υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Τουλάχιστον 15% των Νέων
Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) και τουλάχιστον 85%
των Νέων Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) θα
επιμεριστεί κατ’ αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη
Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα.

(11) Ότι οι ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της
Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛΚΑΤ, τη
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της
μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την ΕΓΣ, και οι οποίοι εγγράφονται για την
απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές)
θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη
Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού
συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο
στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά, εφόσον συντρέξει τέτοια
περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στη Δημόσια Προσφορά.

(12) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. να προβούν σε κάθε απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της σχετικής με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου απόφασης, να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους όρους αυτής και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση
σχετικού ενημερωτικού δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης
των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και να υπογράφουν και υποβάλουν
κάθε απαιτούμενο ή αναγκαίο έγγραφο για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

(13) Την κατ’ άρθρα 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και 9 παρ. 1 Ν.3016/2002, καθώς και την
παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενιαία ειδική έκθεση,
η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά θα
περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, για την έγκριση και διάθεση του οποίου θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.