Πως θα γίνονται από ορκωτούς ελεγκτές οι έλεγχοι πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνονται οι έλεγχοι από ορκωτούς ελεγκτές στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων. Πρόκειται για ελέγχους πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004
και 2601/1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία,
κατ’ επιλογήν του φορέα (όπως ορίστηκε στο ΄νομο 4399/2016 και τροποποιήθηκε).

Έκθεση διασφάλισης

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση διασφάλισης». Η «Έκθεση διασφάλισης» καλύπτει τα αντικείμενα της «Έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης» και του Οδηγού Ελέγχου Επενδύσεων, ως Πρόγραμμα Ελέγχου Επενδύσεων, όπως ισχύει κάθε φορά. Το Πρόγραμμα Ελέγχου Επενδύσεων επικαιροποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ.
Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».
Η Έκθεση Διασφάλισης αναφέρει τυχόν περιορισμούς στο εύρος εργασίας ως προς τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού ή και μηχανολόγου
μηχανικού ή και άλλου προσώπου. Η Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο σχετικό Παράρτημα I .

Τύπος και Ισχύς Έκθεσης Διασφάλισης

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών διακρίνονται οι ακόλουθες
περιπτώσεις:
Α. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη
Β. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα έμφασης
Γ. Συμπέρασμα με επιφύλαξη
Δ. Αρνητικό Συμπέρασμα.
Επενδύσεων.

Εδώ το ΦΕΚ και το παράρτημα