Πόσες γλώσσες μαθαίνουν οι μαθητές στις χώρες της ΕΕ και πόσες στην Ελλάδα

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και για την γνώση διαφορετικών πολιτισμών. Είναι ευρέως γνωστό ότι η ομιλία διαφορετικών γλώσσεων ενθαρρύνεται και διευκολύνει την επικοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μέσω της Eurostat στοιχεία για την εκμάθηση γλωσσών στα δημοτικά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κρατών μελών της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και των υποψηφίων χωρών.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία,  στην ΕΕ το 48% των μαθητών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο ISCED 3) διδάσκονται περισσότερες από 2 γλώσσες (στοιχεία 2018). Το ποσοστό είναι υψηλότερο στη Ρουμανία (98%), στη Φινλανδία (94%) και το Λουξεμβούργο (82% ). Στο άλλο άκρο της κατάταξης, στην Ελλάδα μόλις το 1% των μαθητών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθαίνει περισσότερες από 2 γλώσσες. Ακολουθεί η Πορτογαλία με ποσοστό 6% και η Ισπανία με 21%.

Τα αγγλικά είναι μακράν η γλώσσα που μαθαίνουν οι περισσότεροι μαθητές στην ΕΕ. Περισσότερο από το 87% των μαθητών έμαθαν αγγλικά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 2018. σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018. Ακολουθούν τα γαλλικά (19%), τα γερμανικά και τα ισπανικά (και τα δύο περίπου 18%).Συνολικά πάνω από το 65% των μαθητών που ήταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μαθαίνουν αγγλικά ως ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τη Δανία όπου το ποσοστό είναι 57%. Από τις γλώσσες κρατών εκτός ΕΕ,  τα ρωσικά ήταν η γλώσσα που μάθαιναν οι μαθητές αλλά σε μικρό ποσοστό (2%). Το ποσοστό είναι μεγαλύττερο στη Λετονία (48%), την Εσθονία (44%), τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία (και οι δύο από περίπου 26%).

Infographic: Which foreign languages are studied most commonly