Προχωράει η εξυγίανση της Βαράγκης με επενδυτή τον Μάριο Κυριάκου

Συμφωνία για την εξυγίανση της εταιρείας ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. επετεύχθη με τους πιστωτές στις 16.9.2020 ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας. Η διοίκηση αιτήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση της συμφωνίας καθώς και την προστασία κατά τη διάρκεια της εκδίκασης με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Δικάσιμος ορίστηκε η 18η Νοεμβρίου 2020, ενώ την 30.9.2020 και μέχρι τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης έγινε δεκτή, από το ίδιο δικαστήριο, προσωρινή προστασία της εταιρίας και των
εγγυητών της.

Με βάση τη νέα συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 61,1% οι πιστωτές της εταιρίας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στο νέο φορέα, την εταιρία «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.», έναντι τιμήματος 2,592 εκατ. ευρώ και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της.

Το σύνολο των μετοχών του νέου φορέα, πλην μίας, ανήκει στην κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «Vericon Professional Services Ltd», συμφερόντων του επιχειρηματία Μάριου Κυριάκου, που δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της εταιρίας.

Στον νέο φορέα μεταβιβάζεται το 99% του ενεργητικού της εταιρίας συνολικού ύψους 3,303 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα το ακίνητο (μονάδα παραγωγής στο Σχηματάρι Βοιωτίας) με όλα του τα προσαρτήματα, το μεγαλύτερο μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων, πάγια, απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας, καθώς και οι συμμετοχές της εταιρίας στις θυγατρικές της Varangis Turnkey Interior Projects LLC στα Η.Α.Ε. και Schemata Interiors and Trading WLL στο Κατάρ.

Στο νέο φορέα μεταφέρεται επίσης το σύνολο του προσωπικού και μεταβιβάζονται υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, αξίας 3.259 χιλ. €, οι οποίες αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και τη Vericon Professional Services Ltd, η οποία παρείχε ενδιάμεση χρηματοδότηση σε εκτέλεση της από 13.6.2019 συμφωνίας εξυγίανσης.

Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης, και στην συνέχεια η Εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.
Η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση της σχετικής επικύρωσής της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στην παρούσα χρονική στιγμή η εταιρία λειτουργεί πλήρως, αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας έργα που προορίζονται για την αγορά της Μέσης Ανατολής και με τη διενέργεια πωλήσεων λιανικής μέσω του καταστήματός της «Δια Χειρός Βαράγκη» στο Μαρούσι.