Προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες διαφήμισης στις επιχειρήσεις 100% το 2020 και 60% το 2021

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από τον κυκλώνα «Ιανός», και των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διάταξη (Άρθρο 8) η οποία δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις για προσαυξημένη έκπτωση στις δαπάνες για διαφήμιση. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που έχουν κέρδη, θα έχουν ένα πρόσθετο κίνητρο να διαφημιστούν.

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει πως η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείριση κατά τα έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) τη τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώρηση στις υποπεριπτώσεις βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείριση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του νόμου 4339/2015 και βστ) των εφημερίδων, περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο πραγματοποίησή της, προσαυξημένη κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020 και κατά 60% για το φορολογικό έτος 2021 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρισης για το έτος 2020 ανέρχεται στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στην περ. β) Μέσα Ψυχαγωγίας για το έτος 2019 και
  2. 2. η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το έτος 2021 ανέρχεται οτυλάχιστον στο 105% του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στην περ. β) Μέσα Ψυχαγωγίας για το έτος 2019.
  3. Εφόσον η επιχείριση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, η ανωτέρω υπό στοιχείο 1. προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της δαιφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 70% της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.