Προσλήψεις 73 υπαλλήλων για τις διευθύνσεις Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης

O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την κάλυψη, με απόσπαση, των αναγκών των γενικών διευθύνσεων «ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών» όπως σημειώνεται. Οι νέοι υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις γενικές διευθύνσεις της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Στρατηγικών Επενδύσεων.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

Α) Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων:

– 24 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου/ειδικότητας με πτυχίο οικονομικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

– 24 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Μηχανικού με πτυχίο μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου, Χημικού, Μεταλλειολόγου, Τοπογράφου κλπ ή αντίστοιχης σχολής ΤΕΙ).

– 5 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο Νομικής.

– 8 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με απαραίτητο προσόν τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη.

Β) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Β1. Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων:

– 3 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο οικονομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Λογιστικής Σχολής Ανωτέρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αντίστοιχα, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, γνώση δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ ή έργων του ΠΔΕ.

– 1 υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο Νομικής με εξειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο (δίκαιο περιβάλλοντος και χωροταξικό δίκαιο).

– 1 υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με απαραίτητο προσόν τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη.

Β2. Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων:

– 5 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου Χημικού, Τοπογράφου Πολεοδόμου) με εμπειρία σε πολεοδομικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα μεγάλων επενδύσεων σε τουρισμό, βιομηχανία, ενέργεια ή άλλες κατηγορίες επενδύσεων.

– 2 υπάλληλοι ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραμματειακή υποστήριξη και οργάνωση και παρακολούθηση έργων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες και ξεκινά πέντε ημέρες μετά την σημερινή ανάρτηση της πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.