Πρόστιμα 52.000 από την Επ. Κεφαλαιαγοράς σε 5 εισηγμένες

Πρόστιμα συνολικού ύψους 52.000 ευρώ σε πέντε εισηγμένες εταιρείες επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ ενέκρινε και την έγκριση του αιτήματος της «ELTRAK» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ».

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

  • Την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΕΓΕΚ ΑΕ» για παράβαση διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2018.
  • Την επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΒΑΞ ΑΕ» λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.
  • Την επιβολή προστίμου 7.000 ευρώ στην «ATTICA BANK» για παράβαση διατάξεων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «ΠΓ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30.6.2018.
  • Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE» για παράβαση διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2018.

Τέλος το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ELTRAK CP LIMITED» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.