Πρόστιμο 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 865η/23.1.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛIMIΤEΔ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2),  8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2),  17 (παρ. 1(β)) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής και του άρθρου 25  (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ανακοίνωση παραλείπει να αναφέρει σε ποιά περίοδο αναφέρεται.