Πρόστιμο €1,85 εκατ. στη Natixis Wealth Management Lux από EKT

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέβαλλε κυρώσεις στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Natixis Wealth Management Luxembourg για παραβίαση των απαιτήσεων που σχετίζονται με τα όρια μεγάλων ανοιγμάτων και μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για το 2016 και το 2017.
Διαπιστώθηκε ότι η Natixis Wealth Management Luxembourg παραβίασε τα όρια δίνοντας ανακριβείς πληροφορίες μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2017 και γι΄αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέβαλλε χρηματική ποινή 1.850.000 ευρώ.
ΠΙο συγκεκριμένα η Natixis παραβίασε το άρθρου 395 παράγραφος 1 του κανονισμού περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRR), με την υπέρβαση του ορίου που καθορίζεται στην εν λόγω διάταξη κατά την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2016 έως τον Νοέμβριο του 2017 και όσον αφορά την παράβαση του άρθρου 394 του CRR σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την υποβολή εκθέσεων, αναφέροντας ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα ανοίγματα του σε τρεις διαδοχικές τριμηνιαίες περιόδους αναφοράς το 2016 και το 2017.
Η απόφαση επιβολής κυρώσεων μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους όρους και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.