Ράντες

Ράντα καλείται μία σειρά κεφαλαίων, τα οποία διατίθενται ανά ίσα χρονικά διαστήματα.

Όρος της ράντας καλείται κάθε ένα από τα κεφάλαια από τα οποία αποτελείται. Η ημερομηνία καταβολής κάθε όρου της ράντας ονομάζεται λήξη του όρου. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο λήξεις λέγεται περίοδος. Η αρχή της πρώτης περιόδου ονομάζεται αρχή της ράντας.

Οι ράντες κατατάσσονται λαμβάνοντας υπόψη:

  • Α. Τους όρους. Σε σταθερές, όταν όλοι οι όροι είναι ίσοι και σε μεταβλητές όταν δεν είναι όλοι οι όροι ίσοι.
  • Β. Τη λήξη. Σε ληξιπρόθεσμες όταν κάθε όρος της ράντας καταβάλλεται στο τέλος κάθε περιόδου και σε προκαταβλητέες, όταν κάθε όρος καταβάλλεται στη αρχή κάθε περιόδου.
  • Γ. Τη διάρκεια. Σε πρόσκαιρες, όταν το πλήθος των όρων είναι συγκεκριμένο, σε διηνεκείς, όταν το πλήθος των όρων είναι άπειρο και σε ράντες ζωής όταν το πλήθος της ράντας εξαρτάται από τη ζωή ενός ή περισσοτέρων ατόμων.
  • Δ. Την εποχή υπολογισμού. Σε άμεσες, όταν η εποχή υπολογισμού συμπίπτει με την αρχή της ράντας, δηλαδή όταν ο πρώτος όρος καταβάλλεται στην αρχή ή στο τέλος της πρώτης περιόδου, σε μέλλουσες, όταν η εποχή υπολογισμού είναι προγενέστερη από την αρχή της ράντας, δηλαδή όταν ο πρώτος όρος καταβάλλεται μετά την παρέλευση ορισμένου αριθμού περιόδων και σε αρξάμενες, όταν η εποχή υπολογισμιύ είναι μεταγενέστερη από την αρχή της ράντας, δηλαδή όταν ο πρώτος όρος καταβάλλεται πριν από την έναρξη της ράντας.
  • Ε. Την περίοδο. Σε ετήσιες, εξαμηνιαίες κ.λ.π. όταν η περίοδος είναι αντίστοιχα, το έτος, το εξάμηνο κ.λ.π.
  • ΣΤ. Τον τρόπο καταβολής. Αν η καταβολή των όρων της ράντας δεν εξαρτάται από την πραγματοποίηση κάποιου φαινομένου, τότε η ράντα ονομάζεται βέβαιη. Αντίθετα, εάν η καταβολή της ράντας εξαρτάται από την πραγματοποίηση κάποιου φαινομένου, τότε η ράντα καλείται τυχαία.