Σαράντης: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την “Sarantis Cyprus Limited”

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Σαράντης με την κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης “GR SARANTIS CYPRUS LIMITED”, η οποία αποτελεί θυγατρική της απορροφούσας εταιρείας κατά 100% σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

H Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ: α) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.000255201000, η οποία εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου, Αττικής, επί της Λεωφόρου Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26 (απορροφούσα) και β) της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “GR SARANTIS CYPRUS LIMITED”, η οποία αποτελεί θυγατρική της απορροφούσας εταιρείας κατά 100%, με έδρα στην Λευκωσία, Κύπρου, επί της οδού Σκόπα 10, TRIBUNE HOUSE, 1075 και με αριθμό εγγραφής στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ΗΕ 168379 (απορροφούμενης), με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από τη πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3777/2009, των άρθρων 7-21 και 30-35 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) άρθρο 201Θ-201ΚΖ.

Η ως άνω διασυνοριακή συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 135913./30.12.2019 απόφασης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων ΑΕ και Αθλητικών ΑΕ, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΕ3946ΜΤΛΡ-ΝΙ7), η οποία καταχωρίσθηκε την 30.12.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2034296.