ΣΙΔΜΑ: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Μπήτρος Μεταλλουργική και τράπεζες

Συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις ΣΙΔΜΑ και τράπεζες με σκοπό να καταλήξουν στην οριστική επιχειρηματική συμφωνία για τους τελικούς όρους υλοποίησης του εταιρικού μετασχηματισμού, καθώς και στο περιεχόμενο και τους όρους των συμβάσεων της αναχρηματοδότησης, όπως διευκρινίζει η πρώτη σε απάντηση σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η εταιρεία, σε απάντηση της από 18 Δεκεμβρίου 2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 4518 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά την από 9/5/2019 ανακοίνωση της ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (εφεξής Εταιρεία) σχετικά με το από 8/5/2019 Μνημόνιο Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της Εταιρείας της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και HSBC FRANCE, Κατάστημα Αθηνών, με αντικείμενο την απόσχιση από την ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. του κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και την εισφορά του και απορρόφηση από τη ΣΙΔΜΑ Α.Ε. καθώς και τη συνεπακόλουθη συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων (η Αναχρηματοδότηση), σημειώνει τα εξής:
Οι ως άνω συμβαλλόμενοι στο MoU συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σκοπό να καταλήξουν στην οριστική επιχειρηματική συμφωνία για τους τελικούς όρους υλοποίησης του εταιρικού μετασχηματισμού, καθώς και στο περιεχόμενο και τους όρους των συμβάσεων της Αναχρηματοδότησης, καμία δε οριστική συμφωνία δεν έχει επέλθει μέχρι σήμερα. Λόγω του αριθμού των ως άνω συμβαλλομένων και της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος καθώς και της νομικής μορφής  που  θα επιλεγεί για την ενοποίηση της εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε  με την ΣΙΔΜΑ Α.Ε., καθίσταται δυσχερής η εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων.
Στο πλαίσιο του MoU συμφωνήθηκε η μετάθεση του χρόνου καταβολής δόσεων κεφαλαίου από την Εταιρεία έως την 31/12/2019 και η Εταιρεία έχει περαιτέρω αιτηθεί τη μετάθεση του χρόνου καταβολής δόσεων κεφαλαίου έως την 30/06/2020.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις της σχετικά με την πληροφόρηση του κοινού, όπως αυτές διαμορφώνονται από την κείμενη νομοθεσία και θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε προνομιακή πληροφορία την αφορά σε σχέση με τον εταιρικό μετασχηματισμό και την Αναχρηματοδότηση, μόλις αυτές οριστικοποιηθούν.

Από την πλευρά της, η Μπήτρος ανακοίνωσε τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικών με την από 09/05/2019 ανακοίνωση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (η Εταιρεία) προς το επενδυτικό κοινό, η οποία αναφέρεται στην υπογραφή του από 8 Μαΐου 2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της  -κατά 100% θυγατρικής της- εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., της εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (αμφότερες οι Πιστούχοι), των βασικών μετόχων των Πιστούχων και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και HSBC FRANCE – Κατάστημα Αθηνών (οι Τράπεζες), με αντικείμενο τη λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των Πιστούχων, και συγκεκριμένα την απόσχιση από τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. του κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και την εισφορά του και απορρόφηση από τη ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (ο Εταιρικός Μετασχηματισμός), καθώς και τη συνεπακόλουθη συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων (η Αναχρηματοδότηση), η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το νόμο, για τα ακόλουθα:

α) Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων στο MoU συνεχίζονται εντατικά και με καλή πίστη, χωρίς, όμως, να έχει προκύψει μέχρι τούδε οριστική συμφωνία για τους όρους του Εταιρικού Μετασχηματισμού και της Αναχρηματοδότησης.

β) Ο συνδυασμός Εταιρικού Μετασχηματισμού και Αναχρηματοδότησης συνιστά ένα πολύπτυχο και σύνθετο εγχείρημα, στο οποίο προσθέτει πολυπλοκότητα ο μεγάλος αριθμός των συμβαλλομένων. Συνεπώς, οιαδήποτε πρόβλεψη για το χρόνο επίτευξης της οριστικής συμφωνίας είναι εξ αντικειμένου επισφαλής.

γ) Η ισχύς της Συμφωνίας Αναστολής Δικαιωμάτων (Standstill Agreement), που περιλαμβάνετο στο MoU, βάσει της οποίας αναστέλλονται δικαιώματα των Τραπεζών, που εκπηγάζουν από τις ισχύουσες Συμβάσεις Πιστώσεως μεταξύ των Τραπεζών και των Πιστούχων, όπως η είσπραξη τόκων και δόσεων κεφαλαίου, το δικαίωμα καταγγελίας ή τροποποίησης των Συμβάσεων κ.λπ., έχει παραταθεί μέχρι 31/12/2019, ενώ η Εταιρεία έχει ήδη αιτηθεί την περαιτέρω παράτασή της έως 30/06/2020. 

Για οποιαδήποτε αξιόλογη εξέλιξη θα ενημερώσουμε εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.