Στα ίδια επίπεδα €82 εκατ. με πέρυσι τα κέρδη της Eurobank

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 που δημοσιεύτηκαν χθες δεν ενθουσίασαν και αντανακλούν τις απαιτητικές συνθήκες που υπάρχουν στην οικονομία. Ωστόσο, το πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που βαίνει προς ολοκλήρωση και οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης και μείωσης του κόστους μπορούν να δημιουργήσουν προσδοκίες για βελτίωση σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 3% στο εννεάμηνο σε 1,031 δισ. ευρώ αλλά αυξήθηκαν κατά 1,1% στο γ΄ τρίμηνο σε 346 εκατ. ευρώ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,25% το εννεάμηνο 2019 σε σχέση με 2,49% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 250 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια της Grivalia ύψους 29 εκατ. ευρώ και υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες του δικτύου καταστημάτων. Σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν 4,9% σε 94 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 60 μονάδες βάσης (0,6%) επί του συνολικού ενεργητικού. Η αύξηση οφείλεται τόσο στις εργασίες στην Ελλάδα όσο και σε αυτές του εξωτερικού (+3,0% και +9,2% στο τρίμηνο αντίστοιχα).
Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση, υποχώρησαν κατά 2,0% στην Ελλάδα και ήταν αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου το εννεάμηνο 2019.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,9% σε 609 εκατ. ευρώ, αλλά αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 1% σε 210 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν 5,2% το εννεάμηνο σε 693 εκατ. ευρώ και 15,9% το τρίμηνο σε 223 εκατ. ευρώ.
Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 493 εκατ. ευρώ από περίπου 513 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2018.
Εν συνεχεία αφαιρέθηκαν λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις 38 εκατ. ευρώ, έξοδα αναδιάρθρωσης 85 εκατ. ευρώ ενώ προστάθηκαν 17 εκατ. ευρώ που είναι η αναλογία κερδών από επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες. Ετσι, ο όμιλος κατέληξε σε κέρδη προ φόρων 85 εκατ. ευρώ από 135 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9άμηνο του 2018 και σε κέρδη μετά φόρων που αναλογούν στους μετόχους σε 82 εκατ. ευρώ από 81 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοιγματα, ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 31,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, εκ των οποίων 0,5 δισ. το γ΄ τρίμηνο. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 140 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 55,1%.

Σε αυτό το μέτωπο, αναμένονται εξελίξεις. Οι διαπραγματεύσεις για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους €7,5δισ. (project Cairo) και την πώληση της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων FPS είναι στην τελική ευθεία και η Eurobank στοχεύει στην υπογραφή των δεσμευτικών συμφωνιών πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.