Στάσιμα κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ η ΕΧΑΕ παρά την αύξηση των συναλλαγών στο α΄εξάμηνο του 2020

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου της ΕΧΑΕ για το 1ο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 14,50 εκατ. ευρώ, έναντι 13,66 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 6,1%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία κατά το α΄εξάμηνο 2020 σε όρους μέσης ημερήσιας αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75,3 εκατ. ευρώ αυξημένη 12,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (66,7 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,01 εκατ. ευρώ, από 4,98 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο του 2019.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,27 εκατ. έναντι 2,24 εκατ. το α΄εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 1,5%.

Η κερδοφορία δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την αύξηση των εσόδων λόγω αυξημένου κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών. Το κόστος αυτό ανήλθε σε 9,48 εκατ. ευρώ έναντι 8,68 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο του 2019, αυξημένο 9,2%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την αμοιβή συμβούλου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης και από τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.