Σταθμικός Αριθμητικός Μέσος

Στον απλό αριθμητικό οι παρατηρήσεις έχουν την ίδια βαρύτητα. Ο Σταθμικός Μέσος Όρος δίνει διαφορετική βαρύτητα  σε κάθε παρατήρηση.

Παράδειγμα:

Ενα χαρτοφυλάκιο μετοχών είναι επενδεδυμένο κατά 20% (Wa) σε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, κατά 30% (Wb) σε μετοχές της Eurobank και κατά 50% (Wc) σε μετοχές της Alpha. Το περασμένο έτος, οι μετοχές της Εθνικής, Eurobank και Alpha πραγματοποίησαν αντίστοιχα τις εξής αποδόσεις: Ra=15%, Rb=25% και Rc=20%.

Η απόδοση που πραγματοποίησε το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται αν προσθέσουμε τις αποδόσεις που πραγματοποίησαν οι μετοχές, πολλαπλασιαζόμενες όμως (άρα σταθμισμένες) με το ποσοστό που η κάθε τράπεζα είναι στο χαρτοφυλάκιο. Αρα:

Ra*Wa + Rb*Wb + Rc*Wc = 15% * 20% + 25% * 30% + 20%* 50%=

Απόδοση χαρτοφυλακίου: 0.15*0.20+0.25*0.30+0.20*0.50 = 0.205 ή 20.5%.