Στο 40,21% αυξήθηκε η συμμετοχή Κόμαρεκ στον ΟΠΑΠ έναντι €212,7 εκατ.

Ο επιχειρηματίας Karel Komarek.

Ολοκληρώθηκε η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την αγορά μετοχών του ΟΠΑΠ με τιμή 9,12 ευρώ ανά μετοχή, που υπέβαλε η εταιρεία SAZKA Group a.s. («ο Προτείνων»), συμφερόντων του τσέχου επιχειρηματία Κάρελ Κόμαρεκ. Η περίοδος αποδοχής εκκίνησε στις 01.10.2019 και έληξε στις 29.10.2019. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, κατατέθηκαν 20 δηλώσεις αποδοχής από Μετόχους που αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, προσφέροντας συνολικά 23.323.179 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 7,25% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της Εταιρείας) ή περίπου 7,29% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά 128.593.179 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,98% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της εταιρείας) ή περίπου 40,21% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η Citigroup Global Markets Limited ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος, η
Alpha Τράπεζα Α.Ε. ως Διαχειρίστρια και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία ως νομικός σύμβουλος του Προτείνοντος στο πλαίσιο της Δημόσιας
Πρότασης.