Συμφωνία Eurobank – FPS – εργαζομένων για την μετακίνησή τους στην doValue

Την πλήρη εξασφάλιση της απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων των περίπου 1.000 εργαζομένων (600 της FPS και 400 τραπεζικών της μονάδας Troubled Assets Group της Eurobank) που θα μετακινηθούν στην doValue, καθώς και οικονομικό κίνητρο δέκα μηνιαίων μισθών για όσους επιλέξουν να ενταχθούν στην FPS, προβλέπει η τριμερής συμφωνία Eurobank – FPS και συλλόγου εργαζομένων της τράπεζας (Σωματείο Union) για τη μετάβαση του προσωπικού στην doValue.

H doValue, που αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης κόκκινων δανείων στην Ιταλία, με ισχυρή παρουσία στην αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετουμενων ανοιγμάτων (NPL) στην Νότια Ευρώπη,εξαγόρασε τη θυγατρική εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων της Eurobank, FPS, καθώς και το χαρτοφυλάκιο «Cairo», συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ, που θα αποτελέσει την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που θα μεταβιβαστεί στον «Ηρακλή». Όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων του ομίλου της τράπεζας Eurobank, καθώς και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές, θα μεταφερθούν στην doValue.

H συμφωνία των τριών πλευρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων της τράπεζας, προβλέπει ότι όσοι εργαζόµενοι των µεταβιβαζόµενων µονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την τράπεζα και να προσληφθούν στην FPS, θα υπογράψουν την σχετική σύµβαση λύσης της σχέσης τους µε την Τράπεζα και θα λάβουν τις εξής οικονοµικές παροχές:

1. Καταβολή οικειοθελούς αποζηµίωσης λύσης εργασιακής σχέσης, ίσης προς 10 µηνιαίους µικτούς µισθούς, όπως θα έχουν υπολογιστεί µετά από την ενσωµάτωση τυχόν επιδοµάτων γέννησης τέκνων, παραγωγικότητας και µετά από αίτηµα του Σωµατείου µας και τις µελλοντικές αυξήσεις των βασικών µισθών των κλιµακίων (όπως διαµορφώνονται την 01/12/2021 βάσει Σ.Σ.Ε. Τραπεζών 2019-2021). Η ανωτέρω αποζηµίωση θα προσαυξηθεί µε τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσό – εφόσον προκύπτει – που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση του Ετήσιου Προγράµµατος Κινήτρων του T.A.G. για το έτος 2019.

β) Ποσό που αντιστοιχεί στο επίδοµα οικονοµικής ενίσχυσης υπαλλήλων µε τέκνα ειδικών αναγκών, υπολογιζόµενο για τα έτη που αποµένουν έως την συµπλήρωση του 25ου έτους του τέκνου.

γ) Μετά από αίτηµα του Σωµατείου µας συµφωνήθηκε στην παραπάνω οικειοθελή αποζηµίωση να εφαρµόζεται κατώτατο πλαφόν ίσο µε τη νόµιµη αποζηµίωση (επηρεάζει το 40% του πληθυσµού που θα πάρουν περισσότερους µισθούς, αυτούς µε πολλά χρόνια προϋπηρεσίας) ή µε το ποσό των 25.000 € (επηρεάζει το 50%, αυτούς που είναι νεώτεροι και χαµηλόµισθοι και θα πάρουν κατά µέσο όρο 15 µισθούς), όποιο είναι υψηλότερο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το 90% των υπαγόµενων στην συµφωνία θα λάβει από 13 έως 30 µισθούς!

2. Καταβολή του συνόλου του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατοµικό λογαριασµό του εργαζοµένου στο Οµαδικό Πρόγραµµα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων.

3. Καταβολή του συνόλου του ποσού, που θα έχει συσσωρευτεί στον ατοµικό συνταξιοδοτικό λογαριασµό του εργαζοµένου στο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου µέχρι την ηµεροµηνία µεταβίβασης, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όµιλο. Εναλλακτικώς, κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του εργαζοµένου, το σύνολο του ποσού αυτού θα µεταφερθεί στο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της F.P.S.

B. Οι ως άνω εργαζόµενοι οι οποίοι θα επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να προσληφθούν στην F.P.S. θα υπογράψουν συγχρόνως σύµβαση εργασίας µε την F.P.S., υπό τους εξής όρους και συµφωνίες:

1. Η πρόσληψη κάθε εργαζοµένου στην F.P.S. θα γίνει µε σύµβαση αορίστου χρόνου.

2. Η F.P.S. θα αναγνωρίσει το σύνολο της ήδη αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας κάθε εργαζοµένου στον Όµιλο Eurobank.

3. Κάθε εργαζόµενος θα προσληφθεί µε τον µισθό που είχε κατά την ηµεροµηνία λύσης της σχέσης εργασίας του µε την Τράπεζα, ο οποίος θα ενσωµατώσει επιπλέον τα ακόλουθα:

α) Τυχόν επίδοµα γέννησης τέκνων

β) Τυχόν επίδοµα παραγωγικότητας

γ) Την αύξηση (σε όσους επηρεάζονται) που προβλέπεται από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2019- 2021, όπως θα έχουν διαµορφωθεί οι βασικοί µισθοί κλιµακίων την 01/12/2021.

Επιπλέον συµφωνήθηκαν από τα µέρη οι παρακάτω οικειοθελείς παροχές:

1. Όποιος εργαζόµενος λαµβάνει οικειοθελείς παροχές της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί για κάλυψη επαγγελµατικών αναγκών, όπως εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/ κίνησης, έξοδα περιποίησης πελατείας και εταιρικό κινητό τηλέφωνο θα τις διατηρήσει ως οικειοθελείς παροχές µε την πρόσληψή του στην F.P.S.

2. Οι υπό µεταφορά εργαζόµενοι θα έχουν στην F.P.S. τα ίδια Οµαδικά Προγράµµατα Ζωής και Υγείας (Συνταξιοδοτικό και Ιατροφαρµακευτικό Πρόγραµµα) που έχουν στην Τράπεζα.

3. Ειδικά για τους εργαζόµενους, οι οποίοι σύµφωνα µε τον όρο Α3 της Συµφωνίας, επιλέξουν την ρευστοποίηση του συσσωρευµένου ποσού του Οµαδικού Ασφαλιστήριου Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της Eurobank ως την ηµεροµηνία µεταβίβασης, διευκρινίζεται το ακόλουθο: Για το όριο θεµελίωσης δικαιώµατος επί του ατοµικού συνταξιοδοτικού λογαριασµού κατά την ένταξή τους στο αντίστοιχο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της F.P.S. (δηλαδή για το % της παροχής που αναλογεί στα έτη υπηρεσίας σε περίπτωση αποχώρησης από την εταιρεία και σύµφωνα πάντα µε τους όρους του Συµβολαίου) θα συνυπολογίζονται τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας των εργαζοµένων στον Όµιλο Eurobank.

4. Οι εργαζόµενοι θα διατηρήσουν την τιµολογιακή πολιτική staff, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το Προσωπικό του Οµίλου Eurobank, τόσο για τις υφιστάµενες όσο και για τις νέες χορηγήσεις δανείων και καρτών.

5. Η F.P.S. συµφωνεί ότι θα διατηρήσει µετά την µεταβίβαση τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα συνολικών ανταµοιβών (pools) που προβλέπονται από τα υφιστάµενα προγράµµατα κινήτρων (incentive schemes) που ισχύουν για τους εργαζοµένους, στο πλαίσο των πολιτικών αποδοχών της DoValue.

6. Η F.P.S., µετά από αίτηµα του Σωµατείου θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη όσων εργαζοµένων προέρχονται από την Τράπεζα, να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εφόσον το επιθυµούν.

Γ. Μετά από αίτηµα του Σωµατείου Union, τα µέρη συµφωνήσαν ότι όσοι εργαζόµενοι των µεταβιβαζόµενων µονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να ΜΗΝ προσληφθούν στην F.P.S., θα υπογράψουν την σχετική σύµβαση λύσης της σχέσης τουςµε την Τράπεζα σε ατοµική βάση, υπό τους εξής όρους και συµφωνίες:

1. Η Τράπεζα θα καταβάλλει στον εργαζόµενο οικειοθελή αποζηµίωση σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του τελευταίου Προγράµµατος Εθελουσίας Εξόδου, όπως αυτό περιγράφεται στην από 15/05/2019 Ανακοίνωση Αρ. 6 της Τράπεζας (σηµειώνεται ότι θα είναι διαθέσιµη µόνο η Επιλογή Α του εφάπαξ ποσού µε µέγιστο µικτό ποσό 160.000 €, ενώ οι λοιπές παροχές του προγράµµατος, ισχύουν, ως περιγράφονταιστην παρ. 5 Άλλες Παροχές της εν λόγω Ανακοίνωσης).

2. Ο εργαζόµενος θα δεσµευτεί ρητώς ότι για το 1ο έτος από την αποχώρησή του από την Τράπεζα θα απέχει από οποιασδήποτε µορφής απασχόληση σε ανταγωνιστικές προς την F.P.S. επιχειρήσεις και συγκεκριµένα σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Servicers), συµπεριλαµβανοµένης της Eurobank F.P.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ή όπως τυχόν µετονοµαστεί µελλοντικά. Αν παραβεί την υποχρέωση αυτή, ο εργαζόµενος θα οφείλει να επιστρέψει στην Τράπεζα το τµήµα της αποζηµίωσης λύσης σχέσης που έλαβε, το οποίο υπερβαίνει την κατά νόµο αποζηµίωση καταγγελίας.

Η Τράπεζα και το Σωµατείο Union εξέφρασαν την βούληση τους να διασφαλιστούν πάση θυσία οι θέσεις εργασίας. Το Σωµατείο Union ζήτησε από την Τράπεζα για τους εργαζόµενους που απορρίψουν και το (Α) πακέτο παροχών Τράπεζας και την (Β) εθελούσια να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.

Η Τράπεζα σηµείωσε ότι φέρουσα την συνολική ευθύνη της επιτυχίας του εγχειρήµατος, διατηρεί αυτούσια τα δικαιώµατα που παρέχονται στον µεταβιβάζοντα εργοδότη στο πλαίσιο των νόµων, µε στόχο ακριβώς την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Το Σωµατείο σηµείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα επανεξετάσει την στάση του ανάλογα µε τα νέα δεδοµένα και µε µοναδικό σκοπό να µην υπάρξουν απολύσεις για οικονοµοτεχνικούς, ή τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας.

Tόνισε ότι το Σωµατείο εξάντλησε την διαπραγµατευτική του ικανότητα επιτυγχάνοντας να γίνουν αποδεκτά, στο σύνολό τους και σε πολύ ικανοποιητική προσέγγιση, τα αιτήµατα και οι θέσεις του, σε µια χρονική στιγµή που οι εξελίξεις οδηγούνται προς το δυσµενέστερο και καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να αξιολογήσουν θετικά τη συµφωνία.