ΤΧΣ: O πρώτος οργανισμός στην Ελλάδα που συμμετέχει στην Prime Collateralised Securities

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι αποτελεί τον πρώτο οργανισμό στην Ελλάδα που συμμετέχει στην Ένωση Prime Collateralised Securities (PCS) με το ρόλο του μόνιμου παρατηρητή (Permanent Observer).

Η Ένωση PCS , ανεξάρτητη, μη-κερδοσκοπική πρωτοβουλία, σκοπό έχει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποιήσεων, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρωστη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Το Ταμείο ως μέτοχος στις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες και σημαντικός παράγοντας στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των τιτλοποιήσεων στην Ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας την εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές και τις εποπτικές απαιτήσεις.

Το Ταμείο βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις Ελληνικές Τράπεζες, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ελληνική Κυβέρνηση, την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και άλλους οργανισμούς εστιάζοντας στην επίτευξη βιώσιμης χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και προώθηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Μέσα από την συμμετοχή του στην Ένωση PCS το Ταμείο προσβλέπει σε μία εποικοδομητική συνεργασία που θα ενδυναμώσει τη  συμβολή του στο διάλογο για την περαιτέρω χρήση των τιτλοποιήσεων.