Τέρνα Ενεργειακή: Έκτακτη συνέλευση για ακύρωση ιδίων μετοχών και έγκριση νέου προγράμματος επαναγοράς

VERIA, TERNA, 22JAN2020

Η διοίκηση της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Οκτωβρίου 2020 (ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της από 10.08.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η διακοπή αγορών ιδίων μετοχών κατ’ εφαρμογήν του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.04.2020. Ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.287.980,40. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Έγκριση προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.