Θ. Καλαντώνης: Αναλαμβάνει πρόεδρος της Eurobank FPS η οποία είναι προς πώληση στην doValue

Ο Θεόδωρος Καλαντώνης παρατήθηκε στις 3 Απριλίου 2020 από Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της τράπεζας Eurobank και αναλαμβάνει τη τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της θυγατρικής της τράπεζας
της «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»
(Eurobank FPS).

H Eurobank έχει συμφωνήσει να πουλήσει το 80% των μετοχών της θυγατρικής της Eurobank FPS στην ιταλική εταιρεία doValue S.p.A. (“doValue”) καθώς επίσης και να μεταβιβάσει διάφορες απαιτήσεις προκειμένου να τις διαχειριστεί η Eurobank FPS.

Θυμίζουμε τα βασικά σημεία της συμφωνίας:

Η Eurobank συνάπτει στρατηγική σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της (“NPE”) μέσω της πώλησης του 80% της FPS. Η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS με ποσοστό 20%.
Ο Τομέας Προβληματικών Δανείων της Eurobank (Eurobank’s Troubled Asset Group – “TAG”), στον οποίο υπαγόταν μέχρι σήμερα η FPS, θα μεταφερθεί στην FPS.
Η Eurobank υπέγραψε δεκαετή σύμβαση με την FPS για τη διαχείριση €5,6 δις NPE και €5,7 δις δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων.
Επιπλέον η FPS διαχειρίζεται την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων (NPE) ύψους €2 δις (συναλλαγή “Pillar”), τις τιτλοποιήσεις της συναλλαγής Cairo και χαρτοφυλάκια τρίτων διεθνών επενδυτών. Συνολικά, οι υπό διαχείριση απαιτήσεις ανέρχονται σε €26 δις περίπου, για τις οποίες θα παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων.
Η επιτευχθείσα συμφωνία αποτιμά την πλατφόρμα διαχείρισης στο ποσό των €360 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, η απόκτηση του 80% της συμμετοχής στην FPS έχει αποτιμηθεί στα €248 εκατομμύρια (€310 εκατομμύρια για το 100%), πλέον πρόσθετου τιμήματος έως του ποσού των €40 εκατομμυρίων (€50 εκατομμύρια για το 100%), ανάλογα με την επίτευξη ορισμένων οικονομικών αποδόσεων σε ορίζοντα δεκαετίας.
Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FPS, θα είναι, αντιστοίχως οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.

Τα βασικά σημεία της συναλλαγής Cairo είναι τα παρακάτω:

πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού των ομολογιών χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης στην εταιρεία doValue, αντί τιμήματος που θα καταβληθεί σε μετρητά. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης αντιστοιχεί περίπου στο 33,3% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης και η τιτλοποίηση Cairo θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («Ηρακλής»).
Οι υπόλοιπες ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης θα διανεμηθούν στους μετόχους, εφόσον πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η λήψη των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
Οι ονομαστικές αξίες των ομολογιών της Συναλλαγής Cairo έχουν ως εξής: Ομολογίες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης: €2,4 δις, €1,5 δις, και €3,6 δις, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω αξίες έχουν λάβει υπόψη το εκτιμώμενο κόστος της συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και υπόκεινται στην επίτευξη επαρκούς πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Οι δύο πλευρές στοχεύουν στο κλείσιμο των Συναλλαγών μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2020, υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.