Τι δείχνουν τα ΙΚΕΑ για τη ζήτηση των ελληνικών νοικοκυριών

Η ζήτηση στην Ελλάδα βελτιώνεται αλλά με αργό ρυθμό, όπως φανερώνει η πορεία των πωλήσεων των καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού ΙΚΕΑ, που ανήκουν στον όμιλο Fourlis. Η πορεία των ΙΚΕΑ και κυρίως η εξέλιξη του τζίρου αποτελεί έναν δείκτη αναφοράς για την αγορά της λιανικής πώλησης και της κατάστασης του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τις επιδόσεις του ομίλου Fourlis στο 9μηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2019, ο όμιλος παρουσίασε πωλήσεις € 339,4 εκατ., έναντι € 325,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 αυξημένες κατά 4,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 44,4 εκατ., μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 16. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε € 29,2 εκατ. έναντι € 28,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7,9 εκατ. ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 10,1 εκατ. έναντι κερδών € 9,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 6,0 εκατ.

ΙΚΕΑ

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 218,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€ 213,1 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% συγκρινόμενες με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το EBITDA στο εννεάμηνο του 2019 ανήλθε στα € 25,9 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 20,8 εκατ. έναντι € 20,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 8,1 εκατ.
Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο.
Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Intersport, Athlete’s Foot

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν στα € 121,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€ 112,7 εκατ.) Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,1%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 9,3%, με όλες τις χώρες να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA € 19,4 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 9,5 εκατ. έναντι € 9,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο € 1,0 εκατ.
Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 135 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 13 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.

Το «πρότυπο» IFRS 16

Σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, το προηγούμενο λογιστικό μοντέλο για τις μισθώσεις (ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις») όριζε ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές θα πρέπει να ταξινομούν τις μισθώσεις είτε ως χρηματοοικονομικές είτε ως λειτουργικές. Εν συνεχεία, και ανάλογα με την ταξινόμηση, διαφοροποιούνταν ο ακολουθούμενος λογιστικός χειρισμός.

Το ΔΠΧΑ 16 καταργεί, για τον μισθωτή, την ταξινόμηση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Πιο συγκεκριμένα, το νέο Πρότυπο, εισάγει ένα ενιαίο λογιστικό μοντέλο και απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις μισθώσεις (ήτοι υφίστανται πλέον μόνο χρηματοοικονομικές μισθώσεις). Συνεπώς, ο μισθωτής θα πρέπει, πλέον, να αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης. Εξαίρεση αποτελούν, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και οι μισθώσεις που το μισθωμένο στοιχείο του ενεργητικού είναι χαμηλής αξίας.

Το ΔΠΧΑ 16, ουσιαστικά δεν τροποποιεί τον λογιστικό χειρισμό του ΔΛΠ 17 από την πλευρά του εκμισθωτή. Κατά συνέπεια, ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις σε λειτουργικές και χρηματοοικονομικές και να εφαρμόζει διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε κατηγορία μίσθωσης.